home ua de
Інформація для першокурсника


Енциклопедія Сучасної України
Unplag
58002, Україна,
м. Чернівці,
вул. Лесі Українки, 23,
тел. +38-0372-584760,
library@chnu.edu.ua

Оновлено
2021-09-13
10:57:06

Новини

22-06-2021
Українське козацтво та Гетьманщина – важливі етапи у ствердженні української державності 

Цикл книжкових виставок "Історичні етапи українського державотворення"

У 1480-х роках – виникло українське козацтво, а його військо – почало впливати на перебіг політичних подій в Україні та Європі.

Сформована з середини XVI ст. козацька республіка на Запорозькій Січі, яка була створена на основах рівності та братства, з часом перетворилася на нову державу – Гетьманщину. В 1710 році гетьман Пилип Орлик підписав «Пакти і Конституції прав і вольностей Війська Запорозького» – символ козацької державності та демократії. Це був один з перших у Європі правових актів, який закладав основи республіканської форми правління. Конституція (Пилипа Орлика) втілила в собі ранні ідеї демократизму в Україні.

 

Список літератури до виставки

 

Українське козацтво та Гетьманщина – важливі етапи у ствердженні української державності

Архів ранньомодерної Української держави. Т. 3. Silva rerum (1648-1665). Ч. 1. (1648-1649) / Мартин Голінський ; упоряд. : Орест Заяць, Ярослав Федорук ; [вступ. ст. : Ярослав Федорук ; редкол. : Віктор Брехуненко та ін.]. ; НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. – Київ : Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського, 2019. – XLV, [I], 442, [1] с.

Українське козацтво та Гетьманщина – важливі етапи у ствердженні української державності

Архів Коша Нової Запорозької Січі : корпус документів, 1734–1775. Т. 1 / Голов. архів. упр. при Каб. Міністрів України, Центр. держ. іст. архів України, НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського ; [упоряд.: Гісцова Л. З. та ін. ; редкол. : П. С. Сохань (голова) та ін., наук. ред. тому І. Л. Бутич]. – Київ : [б. в.], 1998. – 695 с.

Українське козацтво та Гетьманщина – важливі етапи у ствердженні української державності


Перша Конституція України гетьмана Пилипа Орлика. 1710 рік / [пер. з лат. та прим. М. С. Трофимука ; передм. та заг. наук. ред. О. Пріцака] ; мал. Олексія Штанка. – Київ : Веселка, 1994. – 77 с.

Українське козацтво та Гетьманщина – важливі етапи у ствердженні української державності

"Пакти і Конституції" Української козацької держави : (до 300-річчя укладення) / НАН України, Ін-т історії України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Держ. архів. служба України, Центр. держ. іст. архів, м. Київ ; [упоряд.: М. С. Трофимчук, Т. В. Чухліб ; редкол. : В. А. Смолій (відп. ред.) та ін.]. – Львів : Світ, 2011. – 439 с.

Українське козацтво та Гетьманщина – важливі етапи у ствердженні української державності

Наукове т-во ім. Шевченка. Записки Наукового товариства імени Шевченка. Т. 159. Український кодекс 1743 року "Права, по которымъ судится малороссійскій народъ": його історія, джерела та систематичний виклад змісту / Андрій Яковлів. – Мюнхен : Заграва, 1949. – 211 с.

Українське козацтво та Гетьманщина – важливі етапи у ствердженні української державності

Універсали Івана Мазепи (1687-1709). [С. 1] / Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського, Наук. т-во ім. Шевченка, Центр. держ. іст. архів України ; [упоряд. Іван Бутич ; редкол. : Павло Сохань (голова)]. – Київ ; Львів : Вид-во НТШ, 2002. – 800 с.

Українське козацтво та Гетьманщина – важливі етапи у ствердженні української державності

Українська козацька держава : витоки та шляхи історичного розвитку : матер. IV Всеукр. іст. читань / НАН України, Ін-т історії України, Черкас. держ. пед. ін-т ; [відп. ред. В. А. Смолій та ін.]. – Київ ; Черкаси : [б. в.], 1994. – 200 с.

Українське козацтво та Гетьманщина – важливі етапи у ствердженні української державності

Наливайко Д. С. Козацька християнська республіка : (Запорозька Січ у західноєвропейських літературних пам'ятках) / Дмитро Наливайко. – Київ : Дніпро, 1992. – 495 с.

Українське козацтво та Гетьманщина – важливі етапи у ствердженні української державності

Шевчук В. Козацька держава : Етюди до історії українського державотворення / Валерій Шевчук. – Київ : Абрис, 1995. – 389 с.

Українське козацтво та Гетьманщина – важливі етапи у ствердженні української державності

Правовий звичай як джерело українського права IX-XIX cт. / за ред. І. Б. Усенка ; НАН України. Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. – Київ : Наук. думка, 2006. – 279 с.

Українське козацтво та Гетьманщина – важливі етапи у ствердженні української державності

Уривалкін О. М. Гетьмани України та кошові Запорозької Січі / Олександр Миколайович Уривалкін. – Київ : Дакор : КНТ, 2015. – 395 с.

Українське козацтво та Гетьманщина – важливі етапи у ствердженні української державності

Кривошея В. В. Козацька еліта Гетьманщини / Володимир Володимирович Кривошея ; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса. – Київ : ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса, 2008. – 451 с.

Українське козацтво та Гетьманщина – важливі етапи у ствердженні української державності

Гуржій О. І. Гетьман Петро Конашевич-Сагайдачний / О. І. Гуржій, В. В. Корнієнко. – Київ : Україна, 2004. – 190 c.

Українське козацтво та Гетьманщина – важливі етапи у ствердженні української державності

Васьківська О. Державотворча політика Богдана Хмельницького / О. Васьківська // Вісн. Кн. палати. – 2007. – № 3. – С. 38–39.

Українське козацтво та Гетьманщина – важливі етапи у ствердженні української державності

Огієнко І. І. (митр. Іларіон). Богдан Хмельницький / Іван Огієнко ; упоряд., автор передм. і комент. М. Тимошик ; Фундація ім. митрополита Іларіона (Огієнка). – Київ : Наша культура і наука, 2004. – 447 с.

Українське козацтво та Гетьманщина – важливі етапи у ствердженні української державності


Гуржій О. І. Іван Скоропадський / Олександр Гуржій. – Київ : Альтернативи, 2004. – 310 с.

Українське козацтво та Гетьманщина – важливі етапи у ствердженні української державності

Шевчук В. О. Просвічений володар : Іван Мазепа як будівничий Козацької держави і як літературний герой / В. О. Шевчук. – Київ : Либідь, 2006. – 462 с.

Українське козацтво та Гетьманщина – важливі етапи у ствердженні української державності

Струкевич О. П. Україна-Гетьманщина та Російська імперія протягом 50-80-х рр. XVIII століття (політико-адміністративний аспект проблеми) / Олексій Карпович Струкевич, [редкол. : С. В. Кульчицький та ін.] ; Ін-т історії України НАН України. – Київ : Ін-т історії України НАН України, 1996. – 100 с.

Українське козацтво та Гетьманщина – важливі етапи у ствердженні української державності

Голобуцький В. Запорізька Січ в останні часи свого існування. (1734-1775 рр.) / В. О. Голобуцький ; авт. передм. В. С. Мороз. – Дніпропетровськ : Січ, 2004. – 421 с.

Українське козацтво та Гетьманщина – важливі етапи у ствердженні української державності

Гуслистий К. Запорозька Січ та її прогресивна роль в історії українського народу / К. Гуслистий, О. Апанович. – Київ : Держполітвидав УРСР, 1954. – 87 с.

  Назад
Архів
Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmaster@chnu.edu.ua
 © 1999-2020 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.