home ua de
Інформація для першокурсника


Енциклопедія Сучасної України
Unplag
58002, Україна,
м. Чернівці,
вул. Лесі Українки, 23,
тел. +38-0372-584760,
library@chnu.edu.ua

Оновлено
2021-09-13
10:57:06

Новини

06-07-2021
ХІХ століття – формування української нації 

Цикл книжкових виставок "Історичні етапи українського державотворення"

ХІХ століття для українців – це формування поняття української нації з її етнічними кордонами, мовою та культурою. Саме в цей період, українці, як і більшість європейських націй, пройшли шлях від романтичного захоплення минулим до політичного самоусвідомлення.

Підвалини для майбутньої української державності заклали покоління Руської трійці, Кирило-Мефодіївського товариства, громадівців і Братства тарасівців.

 

 

Список літератури до виставки

 

ХІХ століття – формування української нації

Андрусяк Т. Г. Шлях до свободи: (Михайло Драгоманов про права людини) / Тарас Григорович Андрусяк. – Львів : Світ, 1998. – 189 с.

ХІХ століття – формування української нації

Бачинський Ю. (1870–1940). Україна irredenta : з дод. : Листування Ю. Бачинського з М. Драгомановим з приводу "України іrredent-и" / Юліан Бачинський. – Київ : Основні цінності, 2003. – 175 с.

ХІХ століття – формування української нації

Бегей І. І. Юліан Бачинський : соціал-демократ і державник / Ігор Іванович Бегей. – Київ : Основні цінності, 2001. – 254 с.
Вивід прав України / М. Грушевський, І. Франко, М. Костомаров та ін. – Львів : Слово, 1991. – 127 с.

ХІХ століття – формування української нації

Вивід прав України / М. Грушевський, І. Франко, М. Костомаров та ін. – Львів : Слово, 1991. – 127 с.

ХІХ століття – формування української нації

Кармазіна М. С. Ідея державності в українській політичній думці ( кінець XIX – початок ХХ століття) / Марія Степанівна Кармазіна. – Київ, 1998. – 351 с.

ХІХ століття – формування української нації

Кістяківський О. Ф. Щоденник (1874–1885): у 2 т. Т. 1. 1874-1879 / О. Ф. Кістяківський ; [упоряд. В. С. Шандра та ін. ; редкол. : І. Л. Бутич (відп. ред.) та ін. ; НАН України, Археогр. коміс., Ін-т укр. археографії , Центр. держ. іст. архів, Укр. правн. фундація]. – Київ : Наук. думка, 1994. – 647 с.

ХІХ століття – формування української нації

Никифорак М. В. Буковина в державно-правовий системі Австрії (1774–1918 рр.) / М. В. Никифорак ; М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Рута, 2004. – 383 с.

ХІХ століття – формування української нації

Никифорак М. В. Державний лад і право на Буковині в 1774–1918 рр. / М. В. Никифорак ; М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. – Чернівці : Рута, 2000. – 279 с.

ХІХ століття – формування української нації

Новосівський І. М. Українська державна влада на Буковині в 1918 р. / І. М. Новосівський – Нью-Йорк : Укр. Бук. Громада, 1964. – 56 с.

ХІХ століття – формування української нації

Приписи про заступництво держави і про Вибори до ради державної з поясненнями / видав Л. Когут. – Чернівці : Руська Рада, 1907. – 126 с.

ХІХ століття – формування української нації

Чайковський А. С. За законом і над законом : з історії адм. органів і поліц.-жандарм. системи в Україні (IX – початок XX ст.) / А. С. Чайковський, М. Г. Щербак. – Київ : Україна, 1996. – 268 с.

ХІХ століття – формування української нації

Андерсон Б. Уявлені спільноти: Міркування щодо походження й поширення націоналізму / Бенедикт Андерсон ; [пер. з англ. В. Морозова]. – 2-ге, перероб. вид. – Київ : Критика, 2001. – 271 с.

ХІХ століття – формування української нації

Франко І. Я. Зібрання творів: в 50 т. Наукові праці. Т. 44–47. Т. 46, кн.1. Історичні праці (1881-1890) / Іван Франко ; редкол. : М. Д. Бернштейн, Г. Д. Вервес, А. Т. Гордієнко та ін., ред. тому: Я. Д. Ісаєвич, В. Г. Сарбей, упоряд., комент.: В. О. Гавриленка, В. В. Грабовецького, Я. Й. Грицака та ін. ; АН УРСР, Ін-т економіки, Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка. – Київ : Наук. думка, 1985. – 671 с.

ХІХ століття – формування української нації

"Русалка Дністрова": док. і матер. / АН УРСР, Ін-т суспіл. наук, Центр. держ. іст. архів УРСР у Львові ; [упоряд. : Ф. І. Стеблій, О. А. Купчинський (ст. упоряд.), Я. Й. Грицак та ін. ; редкол.: Н. Ф. Врадій, О. А. Купчинський, Ф. І. Стеблій (відп. ред.)]. – Київ : Наук. думка, 1989. – 544 с.

ХІХ століття – формування української нації

Україна модерна. № 7 / Львів. держ. ун-т. Ін-т іст. дослідж ; редкол.: В. Верстюк, Я. Грицак, Л. Зашкільняк та ін. – Київ ; Львів : Критика, 2002. – 237 с.

ХІХ століття – формування української нації

Лисяк-Рудницький І. П. Нариси з історії нової України / Іван Лисяк-Рудницький ; [відп. ред. та передм. Я. Грицак]. – Львів : Меморіал, 1991. – 102 с.

ХІХ століття – формування української нації

Зайончковский П. А. Кирилло-Мефодиевское общество. (1846–1847) / П. А. Зайончковский. – Москва : Изд-во Моск. ун-та, 1959. – 172 с.

ХІХ століття – формування української нації

Кирило-Мефодіївське товариство : у 3 т. Т. 1 / [АН УРСР, Археогр. коміс., Ін-т історії, Центр. держ. іст. архів у м. Києві] ; упоряд.: І. І. Глизь (гол. упоряд.), М. І. Бутич, О. О. Франко ; наук. ред. тому: Г. І. Марахов, В. Г. Сарбей. – Київ : Наук. думка, 1990. – 542 с.

ХІХ століття – формування української нації

Le livre de la genèse du peuple ukrainien / trad. de l'ukr. avec introd. et des notes par Georges Luciani. – Paris : Inst. d'études slaves de l'Univ. de Paris, 1956. – 149 p. (Книга генезису українського народу / трад. від укр. з вступ. та нотатки Жоржа Лучані. – Париж : Ін-т. славістики ун-ту. Парижа, 1956. – 149 с.)

ХІХ століття – формування української нації

Програмові засади Братства Тарасівців // Українська суспільно-політична думка в ХХ ст. : документи і матеріали. – [Нью-Йорк] : Сучасність, 1983. – Т. 1. – С. 19–25

  Назад
Архів
Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmaster@chnu.edu.ua
 © 1999-2020 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.