home ua de
Інформація для першокурсника


Енциклопедія Сучасної України
Unplag
58002, Україна,
м. Чернівці,
вул. Лесі Українки, 23,
тел. +38-0372-584760,
library@chnu.edu.ua

Оновлено
2021-09-13
10:57:06

Сторінки:
2021-05-13 18:37:17
Книжкова виставка "Галицько-Волинське князівство" з циклу "Історичні етапи українського державотворення" 

Цикл книжкових виставок "Історичні етапи українського державотворення"

Згідно Указу Президента від 21.10.2020 р. №459/220 "Про відзначення 30-ї річниці незалежності України" Наукова бібліотека Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича пропонує цикл книжкових виставок "Історичні етапи українського державотворення", яка висвітлює тисячолітнє прагнення Українського народу мати власну суверенну державу і самостійно визначати свою долю.

Минуло вісім століть з того часу, коли Волинь і Галичина об’єдналися в одну державу. Виникнення її стало важливим етапом в історії державницьких змагань українського народу. Як підсумував визначний український історик Іван Креп’якевич: "Після занепаду Києва Галицько-Волинська держава продовжила на ціле сторіччя існування державної організації і стала головним політичним центром для всієї України".

 

Цикл книжкових виставок "Історичні етапи українського державотворення"

 

Список літератури до виставки

 

Книжкова виставка "Галицько-Волинське князівство" з циклу "Історичні етапи українського державотворення"

Антонович В. Б. Исторія Великого князѣвства Литовского вôдъ найдавнѣйшихъ часôвъ ажь до упадку удѣльнои системы въ Литовскôй Руси / В. Антоновича и Д. Иловайского. – Въ Тернополи : Зъ друк. Іосифа Павловского, 1887. – 5, 207 с.

Книжкова виставка "Галицько-Волинське князівство" з циклу "Історичні етапи українського державотворення"

Барвинский А. Г. Переглядъ южно-рускои исторіи : ôдъ р. 1337-1450 / написавъ Подолянинъ ; Галиц.-рус. матица. – Львовъ : Зъ печатни Ставропигїйского Института подъ управленїемъ Ст. Гучковского, 1875. – 84 с.

Книжкова виставка "Галицько-Волинське князівство" з циклу "Історичні етапи українського державотворення"

Вивід прав України: Документи і матеріяли до історії української політичної думки / впорядк., вступ. ст. і довідки Богдана Кравцева. – 2-ге вид. – Нью-Йорк : Пролог, 1964. – 250 c.

Книжкова виставка "Галицько-Волинське князівство" з циклу "Історичні етапи українського державотворення"

Волощук М. М. "Русь" в Угорському королівстві (XI - друга половина XIV ст.): суспільно-політична роль, майнові стосунки, міграції : [монографія] / Мирослав Волощук ; [відп. ред. Л. В. Войтович] ; ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника", Ін-т українознавства ім. Івана Крип'якевича НАН України. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2014. – 495 с.

Книжкова виставка "Галицько-Волинське князівство" з циклу "Історичні етапи українського державотворення"

Галичина та Волинь у добу Середньовіччя : збірник : до 800 – річчя з дня народження Данила Галицького / НАН України. Ін-т українознавства ім. І. Крип'якевича ; ред. кол. Я. Ісаєвич (голов. ред.) та ін. – Львів, 2001. – 250 с.

Книжкова виставка "Галицько-Волинське князівство" з циклу "Історичні етапи українського державотворення"

Голубев С. Т. Кіевскій митрополитъ Петръ Могила и его сподвижники : (опытъ церковно-историческаго изслѣдованія). Т. 2 / Степан Тимофеевич Голубев. – Кіевъ : Тип. С. В. Кульженко, 1898. – VII, VI, 524, 12, 4, 498 с.

Книжкова виставка "Галицько-Волинське князівство" з циклу "Історичні етапи українського державотворення"

Грабовецький В. В. Селянське повстання на Прикарпатті під проводом Мухи 1490 – 1492 років : (з історії спільної антифеодальної боротьби селян України і Молдови) / Володимир Васильович Грабовецький. – [Львів] : [Вища шк.], [1979]. – 123 с.

Книжкова виставка "Галицько-Волинське князівство" з циклу "Історичні етапи українського державотворення"

Грушевський М. С. Історія України-Руси. Т. 4. XIV-XVI віки – відносини полїтичні / Михайло Грушевський. – Репр. вид. 1907 р. – Нью-Йорк : Книгоспілка, 1955. – 535 с.

Книжкова виставка "Галицько-Волинське князівство" з циклу "Історичні етапи українського державотворення"

Грушевський М. С. Історія України-Руси. Т. 5. Суспільно-політичний і церковний устрій і відносини в українсько-руських землях XIV – XVII в. / Михайло Грушевський. – Репр. вид. 1905 р. – Нью-Йорк : Книгоспілка, 1955. – 687 с.

Книжкова виставка "Галицько-Волинське князівство" з циклу "Історичні етапи українського державотворення"

Доманицький В. М. Причинок до істориї повстання Наливайка / подав Василь Доманицький. – [Львів : З друк. Наук. Т-ва ім. Шевченка під зарядом К. Беднарского, 1901]. – 6 с.

Книжкова виставка "Галицько-Волинське князівство" з циклу "Історичні етапи українського державотворення"

Донцов Д. Дух нашої давнини / Дмитро Донцов. – 2-ге вид. – Дрогобич : Відродження, 1991. – 341 с.

Книжкова виставка "Галицько-Волинське князівство" з циклу "Історичні етапи українського державотворення"

Донцов Д. Націоналізм / Дмитро Донцов. – Львів : Нове життя, 1926. – 271 с.

Книжкова виставка "Галицько-Волинське князівство" з циклу "Історичні етапи українського державотворення"

Іларіон (митр.). Князь Костянтин Острозький і його культурна праця : іст. монографія / Іларіон (митр.). – Вінніпег, 1958 – 216 с.

Книжкова виставка "Галицько-Волинське князівство" з циклу "Історичні етапи українського державотворення"

Корінний М. Переяславська земля Х – перша половина XIII століття : (Покажчики) / Микола Корінний. – Київ, 1993. – 86 с.

Книжкова виставка "Галицько-Волинське князівство" з циклу "Історичні етапи українського державотворення"

Котляр М. Ф. Данило Галицький : біогр. нарис / Микола Котляр. – Київ : Альтернативи, 2002. – 328 с.

Книжкова виставка "Галицько-Волинське князівство" з циклу "Історичні етапи українського державотворення"

Крип'якевич І. Галицько-Волинське князівство / Іван Крип'якевич ; НАН України. Ін-т українознавства ім. І. Крип'якевича. –2-ге вид., із змінами і допов. – Львів : Ін – т українознавства ім. І. Крип'якевича, 1999. – 219 с.

Книжкова виставка "Галицько-Волинське князівство" з циклу "Історичні етапи українського державотворення"

Линниченко І. А. Суспільні верстви Галицької Руси XIV-XV в. / розвідка Івана Линниченка. – У Львові : З друк. Наук. Т-ва ім. Шевченка під зарядом К. Беднарского, 1899. – ІХ, 268 с.

Книжкова виставка "Галицько-Волинське князівство" з циклу "Історичні етапи українського державотворення"

Шараневич И. И. Исторія Галицко-Володимирскои Руси: ôтъ найдавнѣйшихъ временъ до року 1453 / на пôдставѣ жерелъ написалъ Исидоръ Шараневичъ. – Въ Львовѣ : Въ печатни Института Ставропигійского, 1863. – 462 с.

Книжкова виставка "Галицько-Волинське князівство" з циклу "Історичні етапи українського державотворення"

Грушевський М.С. Ілюстрована історія України [Текст] / Михайло Грушевський ; [передм.: В. А. Смолія, П. С. Соханя] ; АН України , Ін-т укр. археографії, Ін-т історії України, Археогр. коміс. АН України. - Kиїв : Наук. думка, 1992. - 544 с.

Книжкова виставка "Галицько-Волинське князівство" з циклу "Історичні етапи українського державотворення"

Рудницький С.Л. Чому ми хочемо самостійної України? [Текст] / Степан Рудницький ; [ упоряд. та авт. передм. О. І. Шаблій]. - Львів : Світ, 1994. - 213 с.

  Назад
Сторінки:
Новини
Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmaster@chnu.edu.ua
 © 1999-2020 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.