home ua de


Енциклопедія Сучасної України
Unplag
58008, Україна,
м. Чернівці,
вул. Лесі Українки, 23,
тел. +38-0372-584760,
library@chnu.edu.ua

Оновлено
2017-10-18
16:45:24

Затверджую
Ректор Чернівецького національного
університету ім. Юрія Федьковича
______________проф. Ткач М.В.
5 січня 2004 р.

Положення про Наукову бібліотеку
Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича

І. Загальні положення

1.1. Наукова бібліотека ЧНУ є навчальним, науковим, інформаційним та культурно-просвітницьким структурним підрозділом навчального закладу. Її статус визначається Законом України „Про бібліотеки і бібліотечну справу”.

1.2. Бібліотека у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України „Про вищу освіту”, „Про бібліотеки і бібліотечну справу” і „Про національний архівний фонд та архівні установи”, нормативними актами та документами з бібліотечної справи органів управління навчальними закладами України, статутом Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича, а також цим Положенням.

1.3. Бібліотека забезпечує творами друку, іншими документами та інформаційними матеріалами навчальний, науковий, виховний та культурно-просвітницький процеси університету.

1.4. Методичне керівництво бібліотекою здійснюють Науково-методична комісія Міністерства освіти і науки України та Львівське загальне методичне об’єднання бібліотек вищих навчальних закладів Західного регіону України.

1.5. В структурі бібліотеки функціонують відділи: комплектування, наукової обробки літератури, зберігання вітчизняних видань, зберігання зарубіжних видань, інформаційно-бібліографічний, рідкісних та цінних видань, абонементів, читальних залів,

галузевий, культурно-просвітницької роботи, інформаційних технологій.

ІІ. Завдання бібліотеки

2.1. Комплектування книжкового фонду та інших носіїв інформації відповідно до профілю університету та запитів користувачів: студентів усіх форм навчання, аспірантів, докторантів, науково-педагогічних працівників, науковців та працівників інших структурних підрозділів університету, а також учнів ліцеїв, коледжів, гімназій, студентів вищих навчальних закладів регіону, підприємств, організацій й установ, що мають угоди про співробітництво з Науковою бібліотекою та іншими підрозділами ЧНУ.

2.2. Забезпечення повного, якісного і оперативного бібліотечно-бібліографічного та інформаційного обслуговування користувачів згідно з їх інформаційними запитами на основі широкого доступу до усіх інформаційних джерел бібліотеки за традиційними та новими комп’ютерними технологіями, кардинального покращення бібліотечного сервісу.

2.3. Сприяти ректоратові, деканатам і кафедрам факультетів у підготовці і вихованні молодої патріотично налаштованої зміни пропагандою бібліотечного фонду, розкриттям через книгу та інші джерела інформації історичної, наукової і культурної спадщини, загальнолюдських цінностей, ідеї національного державотворення.

2.4. Підтримувати постійні зв’язки з книгозбірнями вузів та інших відомств України, а також бібліотеками зарубіжних країн – Австрії, Росії, Румунії, Німеччини, Канади, Польщі, Молдови та інших держав, освітніми фондами, діаспорою.

2.5. Розширювати номенклатуру бібліотечних послуг, підвищувати їх якість на основі комп’ютеризації інформаційно-бібліотечних процесів, впровадження елементів госпрозрахунку.

2.6. Координувати бібліотечну діяльність з деканатами і кафедрами факультетів, іншими структурними підрозділами та громадськими організаціями вузу, бібліотеками інших відомств і органами науково-технічної інформації регіону.

ІІІ. Зміст роботи бібліотеки

3.1. Здійснює бібліотечне та довідково-інформаційне обслуговування користувачів:

3.1.1. Проводить диференційоване обслуговування користувачів у читальних залах, абонементах, залах каталогів, картотек, інших структурних підрозділах бібліотеки та її філіалах на факультетах.

3.1.2. Безкоштовно забезпечує основними бібліотечними послугами студентів, професорсько-викладацький склад, наукових працівників, співробітників університету та інші категорії користувачів.

3.1.3. Визначає інформаційні потреби, здійснює оперативне забезпечення інформаційних запитів студентів, аспірантів, докторантів, науково-педагогічних та наукових працівників ЧНУ й інших навчальних закладів і установ регіону, проводить соціологічні дослідження читацьких інтересів з метою їх оптимального задоволення.

3.1.4. Розширює та підвищує ефективність довідково-інформаційного обслуговування користувачів за рахунок взаємодії з бібліотеками й органами науково-технічної інформації та забезпечує доступ користувачів через Інтернет до інформаційних ресурсів як в Україні, так і за її межами.

3.1.5. Забезпечує разом з іншими бібліотеками на регіональному та державному рівні кооперацію у взаємовикористанні бібліотечних фондів.

3.1.6. Організовує участь громадських інформаторів кафедр, наукових підрозділів університету у комплектуванні бібліотечного фонду, його організації, збереженні і пропаганді, довідково-інформаційному обслуговуванні користувачів.

3.1.7. Укладає і готує до видання бібліографічні покажчики, списки літератури на допомогу науковій, навчально-виховній роботі університету, виконує всі види бібліотечних довідок, проводить бібліографічні огляди, дні кафедр, дипломників, спеціалістів.

3.1.8. Організовує для студентів заняття з бібліотекознавства та бібліографії, пропаганду бібліотечно-бібліографічних знань шляхом проведення занять, індивідуальних бесід, консультацій, організації книжкових виставок, переглядів літератури тощо.

3.1.9. Забезпечує ректорат, деканати, кафедри, наукові підрозділи інформацією про новини у навчально-педагогічній, науково-дослідній, культурно-просвітницькій роботі вузів України та зарубіжних країн.

3.2. Формує бібліотечні фонди шляхом придбання навчальної, наукової, періодичної, художньої літератури, інших носіїв інформації згідно з тематико-типологічним планом комплектування фондів бібліотеки та інформаційними потребами її користувачів:

3.2.1. Систематично аналізує використання бібліотечних фондів та вносить пропозиції ректорату університету, Міністерству освіти та науки України та видавництвам про видання навчальної, навчально-методичної, наукової, художньої літератури, інших друкованих і електронних ресурсів.

3.2.2. Забезпечує облік, організацію, раціональне розміщення бібліотечних фондів, їх зберігання, реставрацію та консервацію.

3.2.3. Веде систему бібліотечних каталогів і бібліографічних картотек традиційних і сучасних носіїв інформації багатоаспектного бібліографічного розкриття бібліотечного фонду.

3.3. Бере участь у створенні галузевих, регіональних та загальнодержавних баз даних.

3.4. Веде роботу з пропаганди і розкриття бібліотечних фондів, залучення широкого загалу читачів до користування інформаційними ресурсами бібліотеки та мережі Інтернет:

3.4.1. Спільно з кафедрами факультетів влаштовує книжкові виставки, проводить бібліографічні огляди, читацькі конференції, літературні й музичні вечори та інші масові заходи.

3.5. Веде на основі даних їй повноважень господарську діяльність, спрямовану на поліпшення умов праці користувачів та працівників бібліотеки.

3.6. Бере участь у здійсненні міжнародних бібліотечних програм.

3.7. Організовує інформаційне та бібліотечне обслуговування сторонніх організацій та громадян на компенсаційній основі, визначеній угодою та чинним законодавством.

3.8. Проводить наукові дослідження у галузі бібліотекознавства, інформатики, бібліографії, історії книги тощо.

3.9. Вивчає і впроваджує в практику роботи передовий бібліотечний досвід з тим, щоб здійснити перехід на нові бібліотечні технології.

3.10. Проводить науково-методичну роботу (аналітичну, організаційну, консультативну) з метою удосконалення всіх напрямків діяльності бібліотеки, її структурних підрозділів та філіалів.

3.11. Забезпечує підвищення загальноосвітнього, професійного та культурного рівня працівників бібліотеки, організовує їх навчання роботі з комп’ютерною технікою автоматизованих систем.

3.12. Організує вивчення, постійний моніторинг суспільної думки, встановлення і поглиблення контактів з пріоритетними для бібліотеки категоріями користувачів.

IV. Управління, структура та штати. Матеріально-технічне забезпечення.

4.1. Керівництво Науковою бібліотекою здійснює директор, який підпорядковується ректорові університету (проректорові з наукової роботи) і є членом Вченої ради вузу.

4.2. Директор Наукової бібліотеки призначається на посаду і звільняється з неї наказом ректора університету.

4.3. Директор повністю відповідає за роботу Наукової бібліотеки, видає розпорядження, які обов’язкові для всіх її працівників і користувачів.

4.4. Заступники директора бібліотеки, завідувачі структурними підрозділами та інші працівники бібліотеки призначаються на посади та звільняються з них наказом ректора університету згідно особистої заяви за згодою директора бібліотеки.

4.5. Директор бібліотеки, заступники директора та завідувачі структурними підрозділами можуть бути обрані на конкурсній основі.

4.6. Структура і штати Наукової бібліотеки затверджуються ректором університету.

4.7. Ректорат університету забезпечує Наукову бібліотеку необхідними виробничими і службовими приміщеннями, комп’ютерною технікою, технічними засобами, обладнанням і устаткуванням, а її користувачів – доступом до Інтернету, нейтралізує вплив негативних факторів на функціонування бібліотеки та процеси формування, зберігання і використання бібліотечного фонду, обслуговування користувачів, на стан і розвиток матеріально-технічної бази, на умови праці і соціальний стан працівників бібліотеки.

4.8. Витрати на утримання Наукової бібліотеки передбачаються загальним кошторисом університету.

4.9. Завдання, зміст роботи, взаємозв’язки, права і обов’язки, відповідальність структурних підрозділів Наукової бібліотеки визначаються Положеннями про них та Правилами користування Науковою бібліотекою, а їх працівників – посадовими інструкціями.

4.10. Правила користування Науковою бібліотекою розробляються на основі „Положення про Наукову бібліотеку ЧНУ ім. Юрія Федьковича”, „Типових правил користування бібліотеками в Україні” і затверджуються ректором університету (проректором з наукової роботи).

4.11. Річні плани та звіти про роботу Наукової бібліотеки затверджуються ректором університету (проректором з наукової роботи).

4.12. Усі бібліотечні працівники несуть відповідальність за збереження бібліотечного фонду та майна Наукової бібліотеки відповідно до чинного законодавства.

4.13. З метою забезпечення демократичних засад та колегіальності у вирішенні основних питань діяльності Наукової бібліотеки, інформування бібліотечних працівників та громадськості університету про можливості книгозбірні створюється Бібліотечна рада, Рада дирекції та інші.

4.14. Наукова бібліотека залучає різні категорії користувачів до управління бібліотечною справою і до оцінки діяльності книгозбірні, її структурних підрозділів та працівників.

4.15. Розвиваючись і відповідаючи на зміни в суспільному устрою, бібліотека оновлює свої управлінські методи і концепції, відшуковуючи такі підходи, які давали б їй можливість у нових умовах оптимально функціонувати, домагатися підвищення якості бібліотечно-інформаційних послуг і бути максимально корисною своїм користувачам.

V. Права наукової бібліотеки

5.1. Представляти Чернівецький національний університет у різних установах і організаціях з питань бібліотечної та інформаційно-бібліографічної діяльності, брати безпосередню участь у роботі відповідних наукових конференцій, нарад, семінарів тощо.

5.2. Знайомитись з навчальними планами, програмами та тематикою науково-дослідної роботи структурних підрозділів університету, отримувати від них матеріали та відомості, необхідні для вирішення поставлених перед Науковою бібліотекою завдань.

5.3. Розробляти структуру і штатний розклад Наукової бібліотеки, здійснювати в установленому порядку добір і розстановку бібліотечних кадрів.

Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmaster@chnu.edu.ua
 © 1999-2017 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.