home ua de
Інформація для першокурсника


Енциклопедія Сучасної України
Unplag
58002, Україна,
м. Чернівці,
вул. Лесі Українки, 23,
тел. +38-0372-584760,
library@chnu.edu.ua

Оновлено
2019-11-15
15:32:40

Нові книги

Жовтень 2019

Олійник В.М.

   Фінансова стійкість страхових компаній [Текст] : монографія / В. М. Олійник. - Суми : Унів. кн., 2018. - 287 с.

Олійник В.М.

   Економіко-математичне моделювання в розвитку страхування та управлінні страховими тарифами [Текст] : монографія / В. М. Олійник. - Суми : Унів. кн., 2018. - 366 с.

   Менеджмент та маркетинг інновацій [Текст] : [монографія / С. М. Ілляшенко, О. В. Прокопенко, Л. Г. Мельник та ін.] ; за заг. ред. С. М. Ілляшенка. - Суми : Унів. кн., 2019. - 615 с.
   Маркетинг інновацій і інновації в маркетингу [Текст] : монографія / за заг. ред. С. М. Ілляшенка. - Суми : Унів. кн., 2019. - 614 с.

Маценко В.Г.

   Математичне моделювання динаміки вікової структури біологічних популяцій [Текст] : монографія / В. Г. Маценко ; М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. - Чернівці : ЧНУ ім. Юрія Федьковича, 2018. - 191 с.

 Методологічні аспекти еколого-економічного обгрунтування рівнів урожайності сільськогосподарських культур до проектів землеустрою [Текст] : монографія / [О. В. Харченко, В. І. Прасол, Н. В. Кузін та ін.]. - Суми : Унів. кн., 2019. - 63 с.

Задорожна С.М.

   Загальні принципи сучасного міжнародного права: еволюція та сучасність [Текст] : монографія / С. М. Задорожна ; М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. - Чернівці : ЧНУ ім. Юрія Федьковича, 2019. - 359 с.

Боднарук М.І.

   Європейські стандарти приватного права [Текст] : навч. посіб. / М. І. Боднарук, І. Г. Козуб ; М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. - Чернівці : ЧНУ ім. Юрія Федьковича, 2019. - 215 с.

   Менеджмент якості в будівництві і геном ділової досконалості організації [Текст] : монографія / [В. І. Савенко, О. М. Лівінський, В. Г. Васильков та ін. ; під заг. ред. О. М. Лівінського та ін.] ; Укр. акад. наук, Акад. буд-ва України, Укр. асоц. досконалості і якості [та ін.]. - 2-ге вид., перероб. та допов. - Київ : Центр учбової літ., 2018. - 235 с.

Петрушенко М.М.

   Прогнозування та регулювання розвитку національної економіки: соціоприродні й економічні протиріччя [Текст] : монографія / М. М. Петрушенко. - Суми : Унів. кн., 2019. - 335 с.

Петрушенко Ю.М.

   Фінансове забезпечення соціально-економічного розвитку територіальних громад: концептуальні засади та практичний інструментарій [Текст] : монографія / Ю. М. Петрушенко. - Суми : Унів. кн., 2019. - 350 с.

Пояркова Т.К.

   Кризовий синдром модернізації незалежної України: причини виникнення та засоби подолання [Текст] : монографія / Т. К. Пояркова. - Суми : Унів. кн., 2019. - 351 с.

   Агроекономічні і екологічні основи прогнозування та програмування рівня врожайності сільськогосподарських культур [Текст] : навч. посіб. для студентів ВНЗ / [О. В. Харченко, В. І. Прасол, С. М. Кравченко та ін.] ; за заг. ред. О. В. Харченка. - Суми : Унів. кн., 2019. - 239 с.
   Макро- і мікроекономічні складові розвитку [Текст] : монографія / В. С. Стельмах, А. О. Єпіфанов, І. В. Сало, І. І. Д'яконова, М. А. Єпіфанова. - Суми : Унів. кн., 2019. - 504 с.   

Селіверстов В.В.

   Особливості реалізації грошово-кредитної політики в сучасних умовах [Текст] : монографія / В. В. Селіверстов. - Суми : Унів. кн., 2019. - 363 с.

Сотник І.М.

   Еколого-економічні механізми управління інноваційним ресурсозбереженням у машинобудуванні [Текст] : монографія / І. М. Сотник, Ю. О. Мазін. - Суми : Унів. кн., 2019. - 251 с.

Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmaster@chnu.edu.ua
 © 1999-2018 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.