home ua de
Інформація для першокурсника


Енциклопедія Сучасної України
Unplag
58002, Україна,
м. Чернівці,
вул. Лесі Українки, 23,
тел. +38-0372-584760,
library@chnu.edu.ua

Оновлено
2019-03-22
15:42:30

Нові книги

Березень 2019

   Міжконфесійні конфлікти у транскордонних регіонах: історична ретроспектива та виклики сучасності. Толерантність в історичному і міжкультурному вимірах [Текст] : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 13-14 жовт. 2016 р., м. Чернівці / М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Каф. культурології, релігієзнавства та теології [та ін. ; редкол.: Балух В. О. та ін.]. - Чернівці: ЧНУ, 2016. - 167 с.
   Вітчизняні ресурси біографічної та біобібліографічної інформації: проблеми формування й використання [Текст]: [кол. монографія] / [В. І. Попик (кер. проекту), Н. І. Любовець, О. М. Яценко, С. М. Ляшко та ін.]; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - Київ : НБУВ, 2016. - 270 с.

Сохань С.В.

   Микола Петров: життя серед книг і рукописів [Текст]: [монографія] / Світлана Сохань; [відп. ред. Л. А. Дубровіна] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т рукопису. - Київ : НБУВ, 2015. - 408 с.

  Українська біографістика [Текст] = Biographistica ukrainica : зб. наук. пр. Ін-ту біогр. дослідж. Вип. 13 / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського; [редкол.: В. І. Попик (голов. ред.) та ін.]. - Київ : НБУВ, 2016. - 334 с.

Чернухін Є.К.

   Архів протоієрея Трифілія Карацоглу: першоджерела з історії греків Криму та Надазов'я XVIII ст. у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського [Текст] / Євген Чернухін ; [відп. ред. Олексій Хамрай]; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т рукопису, Ін-т історії України. - Київ : НБУВ, 2016. - 318 с.

   Developing the critical infrastructure protection system in Ukraine [Текст] : monograph / [Sergiy Kondratov, Dmytro Bobro, Volodymyr Horbulin et al. ; gen. ed. O. Sukhodolia] ; Nat. inst. for strategic studies. - Kyiv : NISS, 2017. - 181 p.

 Мирослав Сополига [Текст]: біобібліографія (1967-2017) / НДІ українознавства ім. М. Мольнара Ужгород. нац. ун-ту, Закарпат. крайове культур.-освіт. т-во "Просвіта" та Громад. об-ня "Русько-українська ініціатива"(Свидник, Словаччина); [уклад. Мирослав Сополига ; вступ.: Любомир Белей, Йосиф Вархол, Павло Федака ; післямова: Ганна Скрипник]. - Свидник ; Ужгород : TIMPANI, 2017. - 383 с.

Махній В.П.

   Оптика [Текст] : навч. посіб. / Віктор Махній, Михайло Березовський, Оксана Кінзерська ; за наук. ред. В. П. Махнія. - Чернівці : Друк Арт, 2018. - 335 с.

   Надія Бабич [Текст]: бібліогр. покажч. / М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Наук. б-ка ; [упоряд.Загородна Н. М. ; наук. ред. Жук О. О. ; відп. за вип. Зушман М. Б.]. - Чернівці : ЧНУ, 2018. - 119 с.

Викулин И.М.

  Магниточувствительные полупроводниковые сенсоры [Текст] : монография / И. М. Викулин, Л. Ф. Викулина, В. Э. Горбачев ; М-во образования и науки Украины, Одес. нац. акад. связи им. А. С. Попова. - Одесса : ОНАС, 2016. - 143 с.

Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmaster@chnu.edu.ua
 © 1999-2018 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.