home ua de
Інформація для першокурсника


Енциклопедія Сучасної України
Unplag
58002, Україна,
м. Чернівці,
вул. Лесі Українки, 23,
тел. +38-0372-584760,
library@chnu.edu.ua

Оновлено
2019-01-11
15:14:21

Нові книги

Вересень - грудень 2017

Баришполець О.Т.

   Український словник медіакультури [Текст] / О. Т. Баришполець ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т соц. та політ. психології. - Київ : Міленіум, 2014. - 195 с. - Бібліогр.: с. 193-194. - ISBN 978-966-91-11.­

У словнику вперше в Україні здійснено спробу дати тлумачення термінів, які виникли у зв’язку з глобалізацій ними процесами в ході розвитку інформаційного суспільства.

Гук В.

   Світоч Нескореної Церкви [Текст] : розповідь про Правлячого Архиєрея Коломийсько-Чернівец. Єпархії УГКЦ Преосвящ. Владику Кир Василія Івасюка / о. Володимир Гук. - [Чернівці?] : [б. в.], 2015. - 132 с.­

Про Берестейська унію, про Українську Греко – Католицьку церкву та часи підпілля.

Лопатинський Ю.М.

   Детермінанти сталого розвитку аграрних підприємств [Текст] : монографія / Ю. М. Лопатинський, С. І. Тодорюк ; М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. - Чернівці : ЧНУ, 2015. - 219 с.

У монографії систематизовано зміст поняття « сталий розвиток» стосовно аграрних підприємств національної економіки.

   Економні інновації [Текст] : [як створити більше з меншими ресурсами : пер. з англ.] / Наві Раджу, Джайдіп Прабху ; [передм. Пола Полмана]. - Київ : К.Fund, 2015. - 208 с. - (Economist books). - Бібліогр.: с. 201-208. - ISBN 978-966-2902-37-2.­

Книга містить цінні приклади застосування економних інновацій і пропонує алгоритм їх впровадження у будь – якій компанії.

 

Титаренко Т.М.

   Психологічні практики конструювання життя в умовах постмодерної соціальності [Текст] : монографія / Т. М. Титаренко, О. М. Кочубейник, К. О. Черемних ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т соц. та політ. психології. - Київ : Міленіум, 2014. - 205 с. - Бібліогр.: с. 197-205. - ISBN 978-966-8063-61.­

 

У монографії представлено результати дослідження соціально – психологічних практик конструювання життя в умовах постмодерної соціальності.

   Трансфертне ціноутворення: український варіант [Текст] / О. В. Жукова, В. І. Дубницький, В. О. Вареня [та ін.]. - Київ : Юстініан, 2014. - 181 с. : рис., табл. - Бібліогр. в підрядк. прим. - ISBN 978-617-7039-11-1.

 

 У книзі проаналізовано питання імплементації міжнародних норм щодо трансферного ціноутворення до українського податкового законодавства.

  Формування навичок ефективної політичної участі молоді: технології психологічного супроводу [Текст] : монографія / Нац. акад. пед. наук України, Ін-т соц. та політ. психології ; за наук. ред. Л. О. Кияшко. - Київ : Міленіум, 2014. - 313 с. : рис., табл. - Бібліогр. в кінці розд. - ISBN 978-966-8063-48.­

У монографії представлено ґрунтовне дослідження об’єктивних та суб’єктивних чинників макро – і мікросередовища.

Чувпило О.О.

   Розвиток сходознавства в Харківському університеті (1805-2015 рр.) [Текст] / О. О. Чувпило, Л. О. Чувпило ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - Харків : Щедра садиба плюс, 2015. - 529 с. - ISBN 978-617-7306-01-5.­

 

У даному виданні вміщено кращі твори, написані в останні роки, доктора історичних наук, професора кафедри нової та новітньої історії Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна Олександра Олександровича Чувпила.

Горовий В.М.

   Національні інформаційні процеси в умовах глобалізації [Текст] : монографія / В. М. Горовий ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - Київ : НБУВ, 2015. - 330 с. - Дод. тит. арк. парал. англ., рос. - Бібліогр. в підрядк. прим. - ISBN 978-966-02-7612-3.

У монографії розглядаються перспективи й основні шляхи розвитку націй в умовах посилення глобалізацій них впливів на інформаційному етапі розвитку суспільства.

Дьомін М.М.

   Містобудівні інформаційні системи. Містобудівний кадастр [Текст] : первин. елементи структури об'єктів містобудування та територ. планування / М. М. Дьомін, О. І. Сингаївська ; [Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури, Спілка урбаністів України]. - Київ : Фенікс, 2015. - 215 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 138-144. - ISBN 978-966-136-256-6.­

 

 

 

Послідовно розглянуті теоретичні основи формування інформаційної та організаційної структури системи інформаційного забезпечення містобудівної діяльності – містобудівний кадастр, містобудівний банк даних.

 

Закусило О.К.

   Моделирование диалоговых процессов [Текст] : монография / О. К. Закусило, А. Ф. Верлань, И. А. Чмырь. - Киев : Киев. ун-т, 2014. - 255 с. : рис. - Библиогр.: с. 227-244. - ISBN 978-966-439-734-3.

З ціллю дослідження природного діалогового процесу, чи розмови, що притаманні людині, вводиться онтологічний базис, на основі якого будуються моделі діалогової трансакції.

Звичайна О.

   Миргородський ярмарок [Текст] / Олена Звичайна ; [вступ. ст.: І. Д. Пасічник, П. М. Кралюк ; авт. передм. Г. Ващенко]. - Острог : Вид-во Нац. ун-ту "Остроз. акад.", 2015. - 58 с. - Бібліогр. у вступ. ст.: с. 3-4. - ISBN 978-617-7328-07-9.

Тема Голодомору в Україні 1932-1933 років. Майже документальний твір. Оповідання.

Казімірський П.С.

   Розклад матричних многочленів на множники [Текст] : [монографія] / П. С. Казімірський ; НАН України, Ін-т приклад. проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача. - (Вид. 2-ге, випр.). - Львів : ІППММ ім. Я. С. Підстригача НАНУ, 2015. - 280 с. : 1 л. портр. - Бібліогр.: с. 274-280. - ISBN 978-966-02-7655-0.

У монографії розглядаються питання розкладності матричних многочленів на множники.

Ким М.

   Теоретико-методологические основы географического исследования Земли как планетарной системы [Текст] : монография / К. А. Маца ; Высш. учеб. заведение Украины "Полтав. ун-т экономики и торговли" (ПУЭТ). - Полтава : ПУЭТ, 2015. - 264 с. : рис. - Библиогр.: с. 228-264. - ISBN 978-966-184-208-2.­


Викладено теоретичні та методологічні основи дослідження Землі як цілісної системної ієрархії.

   Науково-дослідний фінансовий ін-т (Київ). Наукові праці НДФІ [Текст] : наук. зб. Вип. 4 (73) / М-во фінансів України, Акад. фінанс. упр. ; [редкол.: Єфименко Т. І. (голов. ред.) та ін.]. - Київ : НДФІ, 2015. - 159 с. - Бібліогр. в кінці ст. - ISSN 2414-3499. Наукові статті за тематиками: політика, місцеві фінанси, бух.облік, інтеграція України, фін. послуги.

 

   Шацьке поозер'я [Текст] : монографія. Т. 1. Геологічна будова та гідрогеологічні умови / [І. І. Залеський, Ф. В. Зузук, В. Г. Мельничук та ін. ; редкол.: І. Я. Коцан (голова) та ін.] ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. - Луцьк : СНУ ім. Лесі Українки, 2014. - 189 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 184-188. - ISBN 978-966-600-671-7.­

 

У монографії висвітлено основні закономірності геологічної будови та гідрогеологічних умов Шацького поозер’я.

 

Наукове т-во ім. Шевченка (Львів).

Праці Наукового товариства ім. Шевченка [Текст] . Т. 43. Медичні науки. Лікарський збірник. Нова серія. Т. 27 / Лікарська коміс., Захід. наук. центр НАН України і МОН України ; [голов. ред. Роман Кушнір]. - Львів : НТШ, 2015. - 270 с. : іл. - Парал. тит. арк. і частина тексту англ. - Бібліогр. в кінці ст.

 

Оригінальні дослідження фундаментальної та клінічної науки. Ювілеї. Рецензії.

Моренко А.Г.

   Особливості мозкових процесів під час виконання мануальних рухів у відповідь на сенсорні сигнали в осіб із високою і низькою альфа-частотою [Текст] : монографія / Алевтина Григорівна Моренко ; М-во освіти і науки України, Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. - Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2014. - 214 с. : рис. - Бібліогр.: с. 186-214. - ISBN 978-966-600-666-3.

У монографії висвітлено результати комплексного дослідження функціонування мозку.

Калініченко В.В.

   На зламі епох: земельна громада в Наддніпрянській Україні (1917-1930 рр.) [Текст] : монографія / В. В. Калініченко. - Харків : Савчук О. О., 2013. - 655 с. - Бібліогр.: с. 589-655. - ISBN 978-966-2562-46-0.­

 

У монографії показано процес трансформації сільської громади в земельну, місце громади в повсякденному житті до колгоспного села.

Куліш А.М.

   Діяльність податкової міліції: правові та організаційні засади [Текст] : монографія / А. М. Куліш, Д. Г. Мулявка, О. М. Рєзнік ; М-во освіти і науки України, Сум. держ. ун-т. - Суми : Сум. держ. ун-т, 2015. - 139 с. - Бібліогр.: с. 122-139. - ISBN 978-966-657-567-1.­

Монографія присвячена комплексному дослідженню адміністративно – правових засад функціонування підрозділів податкової міліції.

Борчук С.М.

   Громадсько-культурна та наукова діяльність Ісидора Івановича Шараневича (1829-1901) [Текст] / Борчук Степан Миколайович ; [відп. ред. Роман Бачкур] ; М-во освіти і науки України, Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника, Інститут історії та політології. - Івано-Франківськ : Вид-во Прикарпат. нац. ун-ту ім. Василя Стефаника, 2009. - 211 с. : іл. - Бібліогр.: с. 179-198. - ISBN 978-966-640-272-1.

Книга присвячена одному із відомих істориків та культурно політичних діячів ХІХ століття – Ісидору Шараневичу.

   Формування навичок ефективної політичної участі молоді: технології психологічного супроводу [Текст] : монографія / Нац. акад. пед. наук України, Ін-т соц. та політ. психології ; за наук. ред. Л. О. Кияшко. - Київ : Міленіум, 2014. - 313 с. : рис., табл. - Бібліогр. в кінці розд. - ISBN 978-966-8063-48.­

У монографії представлено ґрунтовне дослідження об’єктивних та суб’єктивних чинників макро – і мікросередовища.

   Теоретичні та методичні засади управління підготовкою фахівців з педагогіки вищої школи на основі компетентнісного підходу в межах європейської кредитно-трансферної системи організації навчального процесу [Текст] : монографія / [З. В. Рябова, І. І. Драч, Н. О. Приходькіна та ін.] ; Нац. акад. пед. наук України, ДВНЗ "Ун-т менеджменту освіти". - Київ : Альфа-Реклама, 2014. - 336 с. : іл. - Бібліогр. в кінці розд. - ISBN 978-966-288-057-1.­

У монографії розкрито концептуальні підходи, зміст, технологічні забезпечення, маркетингово – моніторингової справи.

   Творчість Миколи Невидайла. Рецепція та інтерпретація [Текст] : зб. ст. - Ужгород : Графіка, 2015. - 43 с.

У збірнику представлено критичні статті на чотирикнижжя дніпропетровського письменника

   Розвиток громадянського суспільства в Україні [Текст] : аналіт. доп. / [В. М. Яблонський, П. Ф. Вознюк, Д. М. Горєлов та ін. ; за ред. О. А. Корнієвського, М. М. Розумного] ; Нац. ін-т стратег. дослідж. - Київ : НІСД, 2015. - 57 с. : табл. - (Серія "Громадянське суспільство" ; вип. 2). - Бібліогр. в підрядк. прим. - ISBN 978-966-554-252-0.­

Проаналізовано суспільні ініціативи та практики самоорганізації громадян України в контексті формування консолідованого суспільства й забезпечення національного суверенітету.

   Психологія групової ідентичності: закономірності становлення [Текст] : монографія / [П. П. Горностай, О. А. Ліщинська, Л. Г. Чорна та ін.] ; за наук. ред. П. П. Горностая ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т соц. та політ. психології. - Київ : Міленіум, 2014. - 251 с. : рис. - Бібліогр.: с. 237-251. - ISBN 978-966-8063-04.­

Монографію присвячено дослідженню соціально – психологічних вимірів групової ідентичності та інших інтеграційних феноменів у контексті життєдіяльності малої групи.

  Медіапсихологія: на перетині інформаційного та освітнього просторів [Текст] : монографія / [О. Т. Баришполець, О. Л. Вознесенська, О. Є. Голубєва та ін.] ; за наук. ред. Л. А. Найдьонової, Н. І. Череповської ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т соц. та політ. психології. - Київ : Міленіум, 2014. - 347 с. : рис., табл. - Бібліогр. в кінці розд. - ISBN 978-966-91-16.

У монографії представлено результати науково – дослідної роботи «Соціально-психологічні аспекти взаємодії інформаційного та освітнього просторів України».

Баришполець О.Т.

   Український словник медіакультури [Текст] / О. Т. Баришполець ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т соц. та політ. психології. - Київ : Міленіум, 2014. - 195 с. - Бібліогр.: с. 193-194. - ISBN 978-966-91-11.

У словнику вперше в Україні здійснено спробу дати тлумачення термінів, які виникли у звязку з глобалізацій ними процесами в ході розвитку інформаційного суспільства.

Сорока Ю.М.

   Населення західноукраїнських земель: етнополітичний та демографічний вимір, 1939-1950-ті роки [Текст] : монографія / Ю. М. Сорока ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ : Київ. ун-т, 2013. - 415 с. - Бібліогр.: с. 360-406. - ISBN 978-966-439-647-6.

Досліджено етнографічні процеси в західних областях України у 1939 – 1950 роках.

 Борейко В.Е.

  Заповедность (пассивная охрана природы). Теория и практика [Текст] / В. Е. Борейко, В. А. Бриних, И. Ю. Парникоза ; Киев. экол.-культур. центр. - Киев : Логос, 2015. - 111 с. - (Серия "Охрана дикой природы" ; вып. 73). - Библиогр.: с. 102-107. - ISBN 978-966-171-913-1.

Книга присвячена теорії та практиці заповідності (пасивній охороні природі). Розповідається про історію створення концепції заповідності, невідповідності українського природоохоронного законодавства.

Бенатова И.М.

   Баллада в болгарской литературе 20-30-х годов XX века [Текст] : [монография] / Ирина Бенатова ; [предисл. И. Радева]. - Львов : Изд-во Львов. политехники, 2015. - 366 с. - Часть текста на болг., укр. яз. - Библиогр.: с. 360-362. и в конце разд. - ISBN 978-617-607-764-0.

У виданні розглядається баладний жанр, який досягає найвищого розвитку у 20 -30 – ті роки ХХ ст.

Севернюк Т.

   Листя, що не опадає... Зблиски [Текст] [післям. В. А. Качкана ; ред. Л. Звенигородська]. - Чернівці : Друк Арт, 2016. - 207 с. : іл. - ISBN 978-617-7172-59-7. 

 

Це тонка морально психологічна матерія, яку не вільно торкати холодним розумом, але чистою совістю й гарячою уявою, доступна кожному, але сприйме й осягне її лише той, у кого є в душі метроном, що відраховує порухи здивування.

 Медико-гідрогеохімічні чинники геологічного середовища України [Текст] : / ред. Г. І. Рудько. - Київ ; Чернівці : Букрек, 2015. - 723 с. : рис., табл. - Парал. тит. арк. і висновки рос. і англ. мовами. - Бібліогр. в кінці розд. - ISBN 978-966-399-659-2.­

Викладено концептуальні основи медичної геології як науки, що вивчає механізм і динаміку взаємодії геологічного середовища та людини.   Наукове супроводження геологічних об’єктів з метою оптимізації використання ресурсів надр.  У монографії розкрито концептуальні основи поняття моніторингу надрокористування.

Роздобудько М.В.

   Що розповідають та приховують археологічні пам'ятки [Текст] / М. В. Роздобудько ; НАН України. - Київ : Академперіодика, 2015. - 302 с. : іл., 48 с. кольор. іл. - Бібліогр.: с. 298-299. - ISBN 978-966-360-297-4.­

У книзі розповідається про різночасові археологічні пам’ятки Середнього Подніпровя, які містять не розшифровану й дотепер інформацію з далекого минулого.

Бущенко А.П.

   "Precedent UA - 2015" [Текст] / [Аркадій Бущенко, Олена Сапожнікова, Олег Шинкаренко] ; Укр. Гельсін. спілка з прав людини. - Київ : КВІЦ, 2015. - 410 с. - ISBN 978-617-697-034-7.

У цій збірці представлені результати дослідження, проведеного Українською Гельсінською спілкою з прав людини.

Скільський І.В.

   Вони підлягають охороні. Тварини з Червоної книги України в національному природному парку "Хотинський" [Текст] / [І. В. Скільський, Н. А. Смірнов, В. П. Коржик ; авт. фот. Н. А. Смірнов та ін.] ; М-во екології та природ. ресурсів України, Нац. природ. парк "Хотинський". - Чернівці : Друк Арт, 2012. - 36 с., включ. обкл.

Тварини з Червоної книги України в національному  природному  парку «Хотинський»

Потічний П.. П.

   Моя дорога [Текст] : спогади / Петро Й. Потічний ; пер. з англ. Світлани Когут ; [відп. ред. Христина Кметик]. - Київ : Фрески, 2014. - 342 с. : фот. - Бібліогр.: с. 296-303. - ISBN 978-966-96958-8-8.

Короткі спогади автора про життя в Україні,Німеччині, США і Канаді.

Картавий П.В.

   Гени добра і честь близьких предків [Текст] : Аналіз впливу предків на життя сучасників / Петро Картавий. - Суми : МакДен, 2016. - 39 с. : іл. - ISBN 978-966-2305-75-3.­

У брошурі досліджується вплив предків на життя сучасників. Аналізуються причини розриву єдності нащадків з предками. Описано роботу над собою, проблеми збереження здоров’я і виховання чесних людей.

Голубець М.А.

   Основи відновлення функціональної суті карпатських лісів [Текст] / М. А. Голубець ; Ін-т екології Карпат НАН України. - Львів : Компанія «Манускрипт›, 2016. - 141 с. : іл. - Бібліогр.: с. 134-141. - ISBN 978-966-2400-49-6.

Багаторічні дослідження історії формування екологічних властивостей, вікової динаміки Карпат.

Діамандіс П.

   Переможець [Текст] : [як досягти колосального успіху і вплинути на світ] / Пітер Діамандіс, Стівен Котлер. - Київ : K.FUND, 2016. - 249 с. : іл. - Бібліогр.: с. 227-248. - Пер. изд. : Bold: how to go big, create wealth and impact the world / Peter H. Diamandis, Steven Kotler. - New York, 2015. - ISBN 978-147-670-958-1. - ISBN 978-966-136-319-8.­

Ця книга є посібником з використання експонентних технологій, нестандартного мислення й інструментів, керованих натовпом, для того, хто прагне досягти успіху та змінити життя мільярдів людей на краще.

  Людський розвиток в Україні. Модернізація соціальної політики: регіональний аспект [Текст] : колект. монографія / НАН України, Ін-т демографії та соц. дослідж. ім. М. В. Птухи ; [за ред. Е. М. Лібанової]. - Київ : Ін-т демографії та соц. дослідж. ім. М. В. Птухи, 2015. - 353 с. : іл. - Бібліогр. в кінці розд. - ISBN 978-966-02-7871-4.­

В книзі йдеться про необхідність модернізації соціальної політики з урахуванням регіонального аспекту населення України.

Махній В.П.

  Фізика контактних явищ у напівпровідниках [Текст] : підручник / В. П. Махній ; М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. - Чернівці : ЧНУ, 2015. - 266 с. : рис. - Бібліогр.: с. 263-265.­

У підручнику викладено сучасні уявлення про генераційно - рекомбінаційні та транспортні процеси, які визначають характеристики напівпровідникових структур різного типу.

Махній В.П.

     Лекції з атомної фізики [Текст] / В. П. Махній, І. І. Герман ; М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. - Чернівці : ЧНУ, 2016. - 166 с. : рис. - Бібліогр.: с. 150.­

В основу посібника покладено курс лекцій. Головну увагу приділено сучасним уявленням про атом та атомні системи на основі квантової механіки.

    Підрахунок запасів нафти і газу [Текст] : підручник / Г. І. Рудько, М. В. Ляху, В. І. Ловинюков [та ін.] ; М-во освіти і науки, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу, Держ. коміс. України по запасах корис. копалин. - Київ ; Чернівці : Букрек, 2016. - 591 с. : іл. - Парал. тит. арк. англ. - Бібліогр.: с. 590-591. - ISBN 978-966-694-256-5.

Підручник складається з п’яти частин, в яких відображено теоретичні й практичні питання підрахунку запасів нафти і газу.

Герганов Л.Д.

  Професійна підготовка кваліфікованих робітників морського профілю на виробництві: теорія і практика [Текст] : монографія / Герганов Л. Д. ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т проф.-техн. освіти. - Дніпропетровськ : ІМА-прес, 2015. - 343 с. : іл. - Бібліогр.: с. 277-321. - ISBN 978-966-331-553-9.­

У монографії розкрито теоретичні і методичні засади професійного навчання кваліфікованих робітників морського профілю на виробництві, проаналізовано вітчизняний й зарубіжний досвід навчання.

Лозинський А.

   Моє бачення [Текст] / Аскольд Лозинський ; [упоряд., вступ. сл., заг. ред. Володимир Сергійчук ; худож. оформлення: Сергій Нагорський, Михайло Черненко]. - Вишгород : Сергійчук М. І., 2015. - 267 с. : іл. - ISBN 978-966-2911-72-5.

У книзі зібрано відгуки про політичні події останніх трьох років від Революції гідності до сьогодення.

   Чин постригу у ченці [Текст] / Монастир Благовіщення Пресв. Богородиці. - Голинь : Монастир Благовіщення Пресв. Богородиці, 2015. - 80 с

Складові обряду.

Ткачук О.-І.Ф.

   Змінитись або загинути [Текст] : [Євангеліє-маніфест]. [Ч. 1] / Олег-Ігор Ткачук. - Чернівці : Місто, 2015. - 253 с. : іл. + 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). - ISBN 978-617-652-123-5.

Науково – технічний вибух, призвів до катастрофічних наслідків. Чи є у нас шанс на виживання? На думку автора, наше спасіння у наших руках.

Черноіваненко В.В.

   Кумран і рукописи Мертвого моря. Авторство, ідентифікація, історіографія [Текст] / Віталій Черноіваненко ; [вид.: Л. Фінберг, К. Сігов ; Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.", Центр дослідж. історії та культури східноєвроп. єврейства]. - Київ : Дух і Літера, 2014. - 250 с. : іл. - (Бібліотека журналу "Judaica Ukrainica"). - Парал. тит. арк. і рез. англ. - Бібліогр.: с. 190-209. - ISBN 978-966-378-341-3.

Цю монографію присвячено двом важливим питанням кумраністики. Автор розглядає й характеризує перші інтерпретації щодо походження рукописів Мертвого моря.

Залуцький О.В.

     Музична критика на Буковині [Текст] . Вип. 2 / Олександр Залуцький ; М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. - Чернівці : ЧНУ, 2017. - 207 с. - ISBN 978-966-423-393-1.
Присвяч. 25-річчю із дня заснування каф. музики Чернів. нац. ун-ту ім. Юрія Федьковича­.

Збірка підготовлена для широкого кола шанувальників музичної культури й освіти на Буковині.

   Звичайні та напівмагнітні дефектні халькогенідні напівпровідники [Текст] : монографія / П. Д. Мар'янчук, Д. П. Козярський, І. П. Козярський, Е. В. Майструк ; М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. - Чернівці : ЧНУ, 2017. - 207 с. : рис. - Бібліогр.: с. 201-207. - ISBN 978-966-423-398-6.­

У монографії викладено фізичні властивості звичайних та напівмагнітних дефективних напівпровідників.

Ющенко Ю.С.

  Загальна гідрологія [Текст] : підручник для студентів ВНЗ / Ю. С. Ющенко ; М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. - Чернівці : ЧНУ, 2017. - 591 с. : рис. - Бібліогр.: с. 583-586. - ISBN 978-966-423-394-8.­

У виданні викладено матеріал, що стосується предмета та змісту загальної гідрології – навчальної і наукової дисципліни.
  Компаративні дослідження австрійсько-українських літературних, культурних та мовних контактів [Текст] = Komparatistische Forschungen zu ősterreichisch-ukrainischen Literatur-, Sprach- und Kulturbeziehungen : матеріали літ.- та мовознав. колоквіуму III. Днів австр. культури у Дрогобичі, 14-20 квіт. 2013. Т. 2 / упоряд.: Ярослав Лопушанський, Наталія Дашко. - Дрогобич : Посвіт, 2014. - 158 с. - Текст нім., укр. - Бібліогр. в підрядк. прим. - ISBN 978-617-7235-14-8.­

У збірнику містяться матеріали літературо – та мовознавчого колоквіуму, присвячені висвітленню актуальних проблем історії.

   Наукові основи збереження біотичної різноманітності: Матеріали І (ХІІ) Міжнародної наукової конференції молодих учених (Львів, 21 – 22 травня 2015).  – Львів, 2015. – 235с. У збірнику містяться матеріали І (ХІІ) Міжнародної наукової конференції молодих учених. Видання розраховане на ботаніків, мікологів, зоологів, ґрунтознавців, працівників охорони природи, викладачів аспірантів та студентів природничих спеціальностей.

Куцяк В.О. 

   Особисті фінанси в умовах розвитку ринкових відносин в Україні: монографія. / В.О. Куцяк. – Чернівці: Чернівецький нац. ун – т, 2017. – 208с.

В монографії розкрито концептуальні основи особистих фінансів. Розкрито сутність понять «особисті фінанси» наведено класифікацію особистих витрат.

Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmaster@chnu.edu.ua
 © 1999-2018 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.