home ua de


Енциклопедія Сучасної України
Unplag
58008, Україна,
м. Чернівці,
вул. Лесі Українки, 23,
тел. +38-0372-584760,
library@chnu.edu.ua

Оновлено
2017-12-08
15:22:43

Нові книги

Квітень - червень 2017

Нові книги

Руденко В.П.

   Оцінка природно-ресурсного потенціалу України як основа менеджменту природоохоронної діяльності [Текст] : [монографія] / Руденко В. П., Руденко С. В. ; М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. - Чернівці : ЧНУ, 2014. - 247 с.

Нові книги

Турчин В.В.

   Прагматика наукового терміна [Текст] : [монографія] / В. В. Турчин ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - Івано-Франківськ : Факел, 2004. - 226 с.

Нові книги

Антонович М.М.

   Україна в міжнародній системі захисту прав людини [Текст] / Мирослава Антонович. - Київ : КМ Академія, 2000. - 261 с.

Нові книги

Валовий Т. С.

   Бог нагородив мене життям [Текст] : автобіогр. розповідь політ. в'язня, який пережив тюрми, судилища, пересилки, етапи, ГУЛАГівські зони Колими, був позбавлений імені, яке замінили на каторж. номер / Тадей Валовий. - Львів : [б. в.], 2014. - 155 с.

Нові книги    Відпущення [Текст] : історії життя, зібрані в Україні в рамках проекту "Україна активна": загоєння минулого" / Міжнар. громад. орг. "Основи свободи", Міжнар. рух "Ініціатіви змін" ; [упоряд. Галина Буньо]. - Львів : Свічадо, 2012. - 215 с.
Нові книги

Гетманцев М.О.

  Речові докази в цивільному процесі [Текст] : [монографія] / Гетманцев Максим Олександрович. - Чернівці : Місто, 2015. - 234 с.

Нові книги    Жуличі. Василь Пачовський [Текст] : зб. іст.-краєзнав. праць і літ.-худож. творів / [упоряд., авт. передм. та прим. А. Т. Квасецький ; авт. післям. та ред. В. Т. Джуран]. - Чернівці : Зелена Буковина, 2013. - 398 с.
Нові книги

Ковальчук В.І.

  Розвиток педагогічної майстерності майстрів виробничого навчання ПТНЗ у післядипломній освіті (теоретико-методичний аспект) [Текст] : монографія / В. І. Ковальчук ; М-во освіти і науки України, Клас. приват. ун-т. - Запоріжжя : ТОВ "ЛІПС", 2014. - 395 с.

Нові книги

Левченко В.В.

 Олександро-Невська церква Новоросійського університету: історія, персоналії, документи [Текст] : до 150-річчя від дня заснування Одес. нац. ун-ту ім. І. І. Мечникова / В. В. Левченко, Г. С. Левченко ; Держ. архів Одес. обл., Громад. рада . - Одеса : Бондаренко М. О., 2015. - 359 с.

Нові книги

Левчук Н.М.

   Асоціальні явища в Україні у демографічному вимірі [Текст] : монографія / Н. М. Левчук ; Ін-т демографії та соц. дослідж. ім. М. В. Птухи, НАН України. - Київ : Ін-т демографії та соц. дослідж. ім. М. В. Птухи, 2011. - 491 с.

Нові книги

Мельник О.Г.

   Інноваційний розвиток: механізм фінансування [Текст] : монографія / О. Г. Мельник ; Нац. акад. упр. - Київ : Нац. акад. упр., 2015. - 257 с.

Нові книги

Почтовюк А.Б.

   Вища освіта: методологічні основи раціональності управління [Текст] : монографія / Почтовюк А. Б.; [наук. ред. Кратт Олег Адольфович] ; М-во освіти і науки України, Кременчуц. нац. ун-т ім. Михайла Остроградського. - Кременчук : Олексієнко В. В., 2014. - 423 с.

Нові книги

Філіпчук Г.Г.

   Націєтворчість освіти [Текст] : монографія / Георгій Філіпчук. - Чернівці : Зелена Буковина, 2014. - 399 с.

Нові книги

Кійко С.В.

   Синергетика омонімії як мовного, мовленнєвого і міжмовного явища [Текст] : монографія / С. В. Кійко ; М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. - Чернівці : ЧНУ, 2016. - 531 с.

Нові книги    Курсова робота із суспільної географії [Текст] : метод. вказівки до написання, оформ. та оцінювання курс. роботи за вимогами кредит.-модул. системи орг. навч. процесу. / М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича ; уклад. Наконечний К. П. - Чернівці : ЧНУ, 2016. - 23 с.
Нові книги    Соціальна робота та соціальне забезпечення в структурі соціальної політики України [Текст] : матеріали відео-конф., 21-22 квіт. 2016 р., м. Чернівці / М-во освіти і науки України, Мі-во соц. політики України, Наук.-метод. коміс. України з охорони здоров'я та соц. забезп. [та ін. ; редкол.: Докаш В. І. та ін.]. - Чернівці : ЧНУ, 2016. - 295 с.
Нові книги    Фізичні процеси у супрамолекулярних ансамблях та їх практичне застосування [Текст] : монографія / І. І. Григорчак, Б. А. Лукіянець, А. Ю. Підлужна [та ін.] ; за ред. І. І. Григорчака ; М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. - Чернівці : ЧНУ, 2016. - 533 с.
Нові книги    Українська мова з професійним спрямуванням [Текст] : для студентів юрид. ф-ту : навч. посіб. / М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича ; уклад. Наталія Рульова та Марина Івасюта. - [3-тє вид., допов.]. - Чернівці : Вид-во ЧНУ, 2016. - 269 с.
Нові книги

Балух В.О.

   Ранньомодерна Європа [Текст] : [підруч. для студентів ВНЗ] / В. О. Балух, В. П. Коцур. - Чернівці : Наші книги, 2016. - 703 с.

Нові книги    Формальна логіка [Текст] : корот. слов.-довід. / М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича ; авт.-уклад. О. С. Гасяк. - Чернівці : ЧНУ, 2015. - 199 с.
Нові книги

Балух В.О.

   Історія античної цивілізації [Текст] : підруч. для студентів ВНЗ. У 3 т. Т. 1. Стародавня Греція / В. О. Балух. - Вид. 2-ге, стер. - Чернівці : Наші книги, 2016. - 654 с.

Нові книги

Балух В.О.

   Історія античної цивілізації [Текст] : підруч. для студентів ВНЗ. У 3 т. Т. 2. Стародавній Рим / В. О. Балух. - Вид. 2-ге, стер. - Чернівці : Наші книги, 2016. - 847 с.

Нові книги

Балух В.О.

   Історія античної цивілізації [Текст] : підруч. для студентів ВНЗ. У 3 т. Т. 3. Практикум / В. О. Балух. - Вид. 2-ге, стер. - Чернівці : Наші книги, 2016. - 543 с.

Нові книги

Григорків В.С.

   Оптимізаційні методи та моделі [Текст] : підручник / В. С. Григорків, М. В. Григорків ; М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. - Чернівці : ЧНУ, 2016. - 400 с.

Нові книги    Релігія та Соціум [Текст] : міжнар. часопис. № 1-2 (21-22) / М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича ; [відп. ред. Балух В. О.]. - Чернівці : ЧНУ, 2016. - 217 с.
Нові книги

Гуйванюк Н.В.

   Лексика родинних обрядів у буковинських говірках [Текст] : монографія / Ніна Гуйванюк, Наталія Руснак, Юлія Руснак ; М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. - Чернівці : ЧНУ, 2015. - 319 с.

Нові книги

Прокопець Л.В.

   Аудит персоналу [Текст] : зб. текстів і практ. завдань / Л. В. Прокопець, Л. Д. Водянка ; М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. - Чернівці : ЧНУ, 2016. - 55 с.

Нові книги

Сачко А.В.

   Оптичні методи аналізу [Текст] : навч. посіб. / А. В. Сачко, І. М. Кобаса ; М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. - Чернівці : ЧНУ, 2016. - 167 с.

Нові книги

Скаб М.С.

   Вступ до слов'янської філології [Текст] : навч. посіб. / Мар'ян Скаб, Оксана Даскалюк ; М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. - Чернівці : ЧНУ, 2016. - 95 с.

Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmaster@chnu.edu.ua
 © 1999-2017 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.