home ua de
Інформація для першокурсника


Енциклопедія Сучасної України
Unplag
58002, Україна,
м. Чернівці,
вул. Лесі Українки, 23,
тел. +38-0372-584760,
library@chnu.edu.ua

Оновлено
2020-07-09
19:27:42

Архів виконаних довідок

 

10.05.2014
Доброго дня! мені потрібна література по крайових президентах Буковини, наперед дякую!

Анна

 1. Ластівка, Є. С. Останній крайовий президент Буковини : 14 грудня - 55 років від дня смерті Йозефа графа фон Ецдорфа / Є.С. Ластівка // Крайова освіта. - 2005. - 16 груд. (№47). - C. 13.
 2. Буковина. Визначні постаті: 1774-1918 : (Біографічний довідник) / Авт.-упоряд. О.М. Павлюк. - Чернівці : Золоті литаври, 2000. - 249 с.
 3. Жуковський, Аркадій. Історія Буковини. Ч. 2. після 1774 р. / Аркадій Жуковський. - Чернівці : Час, 1993 (обкл. 1994). - 223 с.

 

10.05.2014
Доброго вечора! Допоможіть, буль ласка, у пошуку літератури на тему: "Суспільно-політичне життя в Україні в період відлиги". Дякую!

Вікторія

 1. Баран, Володимир Кіндратович. Україна після Сталіна [Текст] : нарис історії 1953-1985 рр. / В. К. Баран. - Львів : Свобода, 1992. - 123 с. : ілюстр.
 2. Брехунець, Ніна. Питання русифікації освітньої сфери 50-80-х років ХХ ст. в сучасній історичній літературі [Текст] / Ніна Брехунець // Наукові записки з української історії : зб. наук. ст. - 2009. - Вип. 22. - С. 188-193. - Бібліогр. в кінці ст.
 3. Гуменюк, Тетяна. Політико-ідеологічні чинники та історична наука в західних областях України (друга половина 40 - кінець 50-х років ХХ ст.) [Текст] / Тетяна Гуменюк // Мандрівець. - 2011. - № 5. - С. 63-68. - Бібліогр. в кінці ст.
 4. Історія Української РСР [Текст] : У 8 т., 10 кн. Т. 8. Радянська Україна в період зміцнення соціалізму і поступового переходу до комунізму (1945-70-і роки). Кн. 2. Українська РСР в період розвинутого соціалізму (кінець 50-х - 70-і роки) / АН УРСР, Ін-т історії ; редкол.: А. В. Лихолат (відп. ред.) [та ін.]. - К. : Наук. думка, 1979. - 699 с. : ілюстр. - Бібліогр.: с. 676-695
 5. Литвин, Володимир Михайлович. Україна у першому повоєнному десятилітті (1946-1955) [Текст] / В. М. Литвин. - К. : Лі-Терра, 2004. - 239 с. : ілюстр. - Бібліогр.: с. 193-199.
 6. Новітня історія України (1900-2000) [Текст] : підруч. для студ. іст. спец. вищ. навч. закл. / [А. Г. Слюсаренко, В. І. Гусєв, В. М. Литвин та ін.]. - К. : Вища шк., 2000. - 663 с. - Бібліогр.: с. 634-653.
 7. Пащенко, В. О. Російська православна церква наприкінці "хрущовської" відлиги [Текст] / В.О.Пащенко // Український історичний журнал. - 2001. - № 5. - С. 144-159.
 8. Україна в ХХ столітті [Текст] : зб. док. і матеріалів : навч. посіб. для студ. іст. спец. вищ. навч. закл. / [упоряд.: А. Г. Слюсаренко, В. І. Гусєв, В. Ю. Король та ін.]. - К. : Вища шк., 2000. - 351 с.
 9. Україна крізь віки [Текст]. Т. 13. Україна в умовах системної кризи (1946-1980-і рр.) / В. К. Баран, В. М. Даниленко. - К. : Альтернативи, 1999. - 303 с. - Бібліогр.: с. 301-302.
 10. Україна: друга половина ХХ століття. Нариси історії [Текст] : [навч. посіб.] / редкол.: П. П. Панченко, М. Р. Плющ, Л. А. Шевченко. - К. : Либідь, 1997. - 349 с.
 11. Федотова, О. Демократичні зміни та зворотні тенденції хрущовської "відлиги": нарис з історії цензури друкованих видань у 1956-1959 роках [Текст] / О. Федотова // Вісник Книжкової палати. - 2003. - № 9. - С. 34-36.
 12. Шевченко, Л. М. Соціальне забезпечення сільського населення України в роки хрущовської "відлиги" [Текст] / Л. М. Шевченко // Наукові записки Вінницького держ. пед. ун-ту ім. Михайла Коцюбинського. Серія: Історія. - Вінниця, 2009. - Вип. 17. - С. 65-69. - Бібліогр. в кінці ст.

 

11.05.2014
Мені потрібна література про Федора Павловича Шевченка

Оксана

 1. Колесник, І. І. Федір Шевченко: інтелектуальна генеалогія українського радянського історика [Текст] / І.І. Колесник // Український історичний журнал. - 2005. - № 2. - С. 178-192. - Библиогр. в конце ст.
 2. Ясь, О. В. Постать і науковий доробок Ф.П.Шевченка: погляд з того боку "залізної завіси" [Текст] : до 90-річчя від дня наролження Ф.П.Шевченка / О.В. Ясь // Український історичний журнал. - 2004. - № 4. - С. 117-126. - Бібліогр. в кінці ст.
 3. Гуржій, О. І. Ф.П.Шевченко - головний редактор "Українського історичного журналу" [Текст] : до 90-річчя від дня народження Ф.П.Шевченка / О.І. Гуржій, Л.І. Капітан // Український історичний журнал. - 2004. - № 4. - С. 103-116. - Бібліогр. в кінці ст.

 

11.05.2014
В бібліотеці можна знайти таку працю як

Политические портреты. / Маслова Н.М. (сост.) Науч.-публиц.сборник. - М., Междунар.отн., 1991. - 208 с.

Дякую.

Аліна

Так, в бібліотеці є така книга:
Политические портреты [Текст] / сост. Н. М. Маслова. - М. : Междунар. отношения, 1991. - 203 с. : портр.

 

11.05.2014
Чи є в бібліотеці література з теми: Трансформація гетівських традицій у фаустівському контексті (література ХХ століття)

Катерина

 1. Абрамович, Семен Дмитрович. Конспект лекцій з спецкурсу "Світова Фаустіана" [Текст] / С.Д.Абрамович ; М-во освіти України, Чернівец. держ. ун-т ім. Ю.Федьковича. - Чернівці : ЧДУ, 1992. - 114 с.
 2. Аникст, Александр Абрамович. Гете и Фауст. От замысла к свершению [Текст] / А. Аникст. - М. : Книга, 1983. - 271 с. : ил., портр. - (Судьбы книг). - Библиогр.: с. 268-269.
 3. Борисевич, Ирина (Викладач ЧНУ). Фаустівська традиція в слов'янській драматургії першої половини ХХ сторіччя [Текст] / Ирина Борисевич // Видатні науковці Чернівецького університету. Р. Ф. Кайндль : матеріали 5 міжнар. наук. конф. "Кайндлівські читання", Чернівці, 16-17 трав. 2008 р. - Чернівці : Прут, 2008. - Ч. 2. - С. 35-38. - Бібліогр. в кінці ст.
 4. Борисевич, Ирина (Викладач ЧНУ). Екзистенційний контекст у Фаустіані ХХ століття [Текст] / Ирина Борисевич // Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук. пр. - Чернівці : ЧНУ, 2009. - Вип. 466-467: Філософія. - С. 213-216. - Бібліогр. в кінці ст.
 5. Волков, Иван Федорович. "Фауст" Гете и проблема художественного метода [Текст] / И. Ф. Волков. - М. : Изд-во Моск. ун-та, 1970. - 264 с. : ил. - Библиогр. в подстроч. примеч.
 6. Копелев, Лев Зиновьевич. "Фауст" Гете [Текст] / Л. З. Копелев. - М. : Гос. изд-во худож. лит., 1962. - 143 с. - (Массовая историко-литературная библиотека). - Библиогр.: с. 142
 7. Нямцу, Анатолий Евгеньевич. Русская фаустиана [Текст] : учеб. пособие / А.Е Нямцу ; М-во образования и науки Украины, Черновиц. нац. ун-т им. Юрия Федьковича, Науч.-исслед. центр "Библия и культура". - Черновцы : Рута, 2009. - 287 с. - Библиогр. в конце глав.
 8. Шалагінов, Борис Борисович. Естетика Й.В.Гете [Текст] : Дослідження / Б.Б. Шалагінов. - К. : Вежа, 2002. - 149 с. - Бібліогр.: с. 142-149.
 9. Шалагінов, Борис Борисович. "Фауст" Й.В. Гете: Містерія. Міф. Утопія: До проблеми духовної сутності людини в німецькій літературі на рубежі 18-19 ст. [Текст] : Монографія / Б.Б.Шалагінов. - К. : Вежа, 2002. - 280 с. - Бібліогр.: с. 271-279.

 

11.05.2014
Яку літературу можете порекомендувати з цієї теми: Фаустівський сюжет у фантастиці?
Ірина

 1. Лабай, К. В. Фаустівський мотив у п'єсі Олександра Левади "Фауст і смерть" / К. В. Лабай // Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук. пр. - Чернівці : ЧНУ, 2012. - Вип. 598: Романо-слов'янський дискурс. - С. 79-83. - Бібліогр. в кінці ст.
 2. Чертенко, Олександр. Фауст як Мефістофель. Самокритика модерну в романі Клауса Манна "Мефісто" / Олександр Чертенко // Слово і час. - 2010. - № 5. - С. 73-89. - Бібліогр. в кінці ст.

 

15.05.2014
Як отримати УДК до наукової статті, написаної в співавторстві з науковим керівником?
Аліна

Для отримання УДК просимо звернутися у Відділ наукової обробки документів і організації каталогів за номером телефону: 58-47-63.

 

15.05.2014
Особливості перекладу газетно-інформаційних текстів

Тетяна

 1. Бялик, В. Д. Перекладознавство: теорія і практика [Текст] : учебное пособие / В. Д. Бялик, І. М. Микитюк, М. В. Лукащук. – Чернівці : ЧНУ, 2012. - 607 с.
 2. Кириченко, Т. Г. Мова сучасної італійськаї преси у гіперпросторі та проблеми перекладу [Текст] / Т. Г. Кириченко // Вісник Сумського державного університету : зб.
 3. наук. пр. Серія: Філологічні науки. - Суми, 2006. - № 11 (95): Т. 2. - С. 122-127. - Бібліогр.: с. 127.
 4. Кійко, Юрій. Німецькі й українські інформаційні статті у зіставленні (на матеріалі щоденних газет "Berliner Zeitung" i "День") [Текст] / Юрій Кійко // Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук. пр. - Чернівці : ЧНУ, 2009. - Вип. 431: Германська філологія. - С. 47-60 : табл. - Бібліогр. в кінці ст.
 5. Коваленко, С. Російсько-український переклад у двомовних ЗМІ: (емоційно-експресивний потенціал фразеоконструкцій) [Текст] / С. Коваленко // Урок української. - 2007. - №11/12. - С. 28-30. - Библиогр. в конце ст.: 11 назв.
 6. Орлова, І. С. Типи інформації та їх відтворення у перекладі [Текст] / І. С. Орлова // Проблеми семантики слова, речення та тексту : зб. наук. пр. - К. : Вид. центр КНЛУ, 2008. - Вип. 20. - С. . - Бібліогр. в кінці ст.
 7. Основи перекладознавства [Текст] : навч. посіб. / М-во освіти України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича; [уклад.: А. Є. Нямцу, О. І. Дащенко, М. І. Гураль та ін. ; за ред. А. Є. Нямцу]. - Чернівці : Рута, 2008. - 310 с.
 8. Ріпей, Марія. Мовленнєві неточності на сторінках газет [Текст] / Марія Ріпей // Вісник Львівського ун-ту. Серія: Журналістика. - Львiв, 2007. - Вип. 30. - С. 288-293. - Библиогр.: с. 292-293.
 9. Сворак, Н. Я. Функціональні особливості вставних констукцій сучасного газетного тексту [Текст] / Н. Я. Сворак // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика : [зб. наук. пр.]. - К., 2007. - Вип. 15. - С. 120-128. - Бібліогр. : с. 128.
 10. Сегол, Радміла. Проблематика передання текстів англомовних телепрограм у сучасному українському мас-медійному просторі [Текст] / Радміла Сегол // Наук. вісник Ужгород. ун-ту. Серія: Філологія. - Ужгород, 2007. - Вип. 17. - С. 116-118. - Бібліогр.: с. 118.
 11. Серебрянська, І. М. Функціонування безособових дієслівних форм у журналістському тексті [Текст] / І. М. Серебрянська, Ю. С. Латковська // Філологічні трактати. - 2011. - Т. 3, № 1. - С. 74-79. - Бібліогр. в кінці ст.

 

29.05.2014
Доброго дня!

Чи є у фондах бібліотеки періодичні видання з 70-х років 19 ст. до 1916 р.р.? Чи можна буде зробити з них відскановані вибірки? ("Літературно-науковий вісник", "Буковина", "Діло" та ін) і як їх замовити?

Дякую!

Ольга

Такі видання є у нашій бібліотеці, замовити їх можна у відділі цінних та рідкісних видань, детальнішу інформацію отримаєте у відділі рідкісних видань.

 

05.06.2014
Доброго дня. Чи можливо у бібліотеці зробити прошивку дипломної роботи (пресуванням), в які терміни та ціну?

Юлія

Такі послуги бібліотека не надає.

 

05.06.2014
Доброго
дня,хотілось б дізнатись чи є в наявності в бібліотеці книга: Рубель В. Японська цивілізація: традиційне суспільство і державність. – Київ: Аквілон-Прес, 1997. – 256 с.
Андрій


Такої книги в бібліотеці немає.

 

09.06.2014
Доброго дня! Надайте, будь ласка, відомості про історію формування і опис складових компонентів герба ЧНУ. Дякую!

Олександр

 1. Чернівецький державний університет. – Л. : Вища школа, 1975. – 191 с.
 2. Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича. Імена славних сучасників : сборник научных трудов / Авт.-упоряд.: Н. Струк, О. Матвійчук. - К. : Світ Успіху, 2005. - 287 с.
 3. Чернівецький університет (1875-2000) : бібліограф. покажч. / М-во освіти і науки України, Чернів. держ. ун-т ім. Юрія Федьковича ; [уклад.: Г. К. Погодіна, Н. Є. Белявська, Г. І. Чебан]. - Чернівці : Рута, 2000. - 170 с.
 4. Чернівецький університет (1875 - 1995) : сторінки історії. – Чернівці : Рута, 1995. – 207 с.

 

18.06.2014
Готовність вчителя до роботи з батьками школярів з неповних сімей
Альона

 1. Рідкодубська Г. Особливості дітей дошкільного віку з неповних сімей : научное издание / Ганна Рідкодубська // Наук. вісн. Чернів. ун-ту : зб. наук. пр. - Чернівці : Рута, 2005. - Вип. 258: Педагогіка та психологія. - С. 150-158. - Бібліогр.: 14 назв.
 2. Ковальчук І. Вплив неповної сім'ї на особистість дитини / Інна Ковальчук, С. Мартинюк // Підготовка соціальних педагогів та соціальних працівників в Україні в контексті Болонського процесу : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 13-14 грудня 2007 року. - Чернівці : Рута , 2007. - С. 132-136. - Бібліогр.: с. 136.
 3. Серковська-Монка Я. Неполная семья как социально-педагогическая категория / Ядвига Серковська-Монка // Наук. вісн. Чернів. ун-ту : зб. наук. пр. - Чернівці : ЧНУ, 2011. - Вип. 560: Педагогіка та психологія. - С. 112-123. - Бібліогр. в кінці ст.
 4. Рябко Л. І. Проблеми сучасних неповних сімей / Л. І. Рябко // Освіта Буковини. - 2013. - 15 жовт. (№ 38). - С. 11. - Додаток.
 5. Білянін Г. І. Сумісна робота педагогів і батьків / Г. І. Білянін // Освіта Буковини. - 2010. - 24 груд. (№ 24). - С. 3 : фото ; Освіта Буковини. - 2011. - 7 січ. (№ 1). - С. 3.
 6. Повалій Л. В. Виховання підлітків у неповній сім'ї : навч.-метод. посіб. / Людмила Вікторівна Повалій ; Акад. пед. наук України, Ін-т пробл. виховання. - К. : Пед. думка, 2008. - 103 с. - Бібліогр. в кінці підрозд.
 7. Чеснокова Н. Соціально-педагогічні технології роботи з проблемними родинами / Н. Чеснокова // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. - 2008. - № 3. - С. 73.
 8. Андрійчук С. В. Технологія роботи соціального педагога з батьками учнів у загальноосвітньому навчальному закладі / С. В. Андрійчук // Трансформація особистості в умовах соціально-політичних та економічних змін : матер. міжнар. наук.-практ. конф., 17-18 трав. 2007 р. - Чернівці : Рута, 2007. - С. 447-452. - Бібліогр.: с. 451.
 9. Комісарик М. Психолого-педагогічні аспекти участі педагога в організації співпраці сім’ї та школи / Марія Комісарик // Наук. вісн. Чернів. ун-ту : зб. наук. пр. - Чернівці : ЧНУ, 2003. - Вип. 184: Педагогіка та психологія. - С. 63-69. - Бібліогр. в кінці ст.
 10. Гришко Т. Форми та методи роботи вчителя з сім’ями учнів / Т. Гришко // Наук. вісн. Чернів. ун-ту : зб. наук. пр. - Чернівці : ЧНУ, 2002. - Вип. 143: Педагогіка та психологія. - С. 30-33. - Бібліогр. в кінці ст.

 

16.07.2014
Чи є у Вашій бібліотеці книга: В. Крекотень "Вибрані праці"?
Микола

У нашій бібліотеці є праці цього автора, але саме з назвою "Вибрані праці" немає.

 

16.07.2014
Чи є в каталогах книга: М. Грицай "Давня українська поезія"?

Микола

Така праця у нашій бібліотеці є.
Грицай, Михайло Семенович. Давня українська поезія / М. С. Грицай. - К. : Вид-во Київ. ун-ту, 1972.

 

16.07.2014
Чи є в каталогах книга: М. Грицай "Українська література і фольклор"?

Микола

Така праця у нашій бібліотеці є.
Грицай, Михайло Семенович. Українська література XVI-XVII ст. і фольклор [Текст] / М. С. Грицай. - К. : Вид-во Київ. ун-ту, 1969. - 114 с.

 

16.07.2014
Погляньте, будь ласка, чи є в каталогах книга: Панченко А. М. Русская культура в канун петровских реформ. Дякую.

Микола


Такої книги в бібліотеці немає.

 

16.07.2014
Чи
є книга: Ісіченко Ігор "Історія української літератури: епоха бароко"?
Микола

Така книга в бібліотеці є.
Ісіченко, Ігор. Історія української літератури: епоха Бароко XVII-XVIII ст. [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / архиєпископ Ігор Ісіченко ; Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.". - Львів ; К. ; Х. : Святогорець, 2011. - 567 с. - Бібліогр.: с. 551-567 та в підрядк. прим.

 

16.07.2014
Чи є книга: Циганок О. М. Фунеральне письменство в українських поетиках та риториках 17-18 ст.?
Микола

Такої книги в бібліотеці немає.

 

17.07.2014
Чи є в бібліотеці книга: Сазонова Л. И. "Поэзия русского барокко"?

Микола

Така книга в бібліотеці є.
Сазонова, Лидия Ивановна. Поэзия русского барокко (вторая половина XVII- нач. XVIII в.) [Текст] / Л. И. Сазонова ; [отв. ред. А. Н. Робинсон] ; АН СССР, Ин-т мировой лит. им. А. М. Горького. - М. : Наука, 1991. - 263 с. - Библиогр.: с. 244-262.

 

17.07.2014
Чи
є в бібліотеці книга: Ісіченко І. "Історія української літератури: Епоха Бароко"?
Микола

Така книга в бібліотеці є.
Ісіченко, Ігор. Історія української літератури: епоха Бароко XVII-XVIII ст. [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / архиєпископ Ігор Ісіченко ; Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.". - Львів ; К. ; Х. : Святогорець, 2011. - 567 с. - Бібліогр.: с. 551-567 та в підрядк. прим.

 

10.09.2014
Добрий день.

Я б хотіла взнати точні дані моєї статті, яка мала б бути надрукована в Науковому віснику Чернівецького національного університету, Серія: германська філологія за 2014 рік (можливо пішла за 2013 рік) . Стаття
англійською мовою з назвою "CROSS-CULTURAL ANALYSIS OF AMERICAN AND UKRAINIAN GREETINGS TO STRANGERS IN AN INFORMAL SETTING". Буду дуже вдячна за надану інформацію.
З
повагою,
Ірина
Прикарпатська
Iryna Prykarpatska

На жаль, ми не знайшли даних про цей збірник у нашій електронній картотеці. Можливо він ще не надійшов у бібліотеку або знаходиться в стані обробки. Просимо повторити Ваш запит трохи пізніше.

 

29.09.2014
Доброго дня!

Чи можна стати користувачем вашої бібліотеки , якщо я не є студенткою ЧНУ?

Настя

Звичайно, можна. Підходьте на перший поверх до реєстраційного пункту. При собі мати паспорт. Вас зареєструють і одразу видадуть читацький квиток.

 

30.09.2014
Добрий день ! Дуже прошу Вашої допомоги. Мені дуже потрібно прочитати статтю ,яка надрукована в (Наук. зб. Чернів. ун-ту. – Чернівці: Рута, 2001. – Вип. 117/118: Слов’ян. філологія. – С. 45–53.). Автор Беценко Т. П. Допоможіть мені,будь ласка, знайти і прочитати цю статтю. З повагою викладач СНАУ Канкаш Г. Д.

Галина

На Ваш запит про Науковий вісник Чернівецького університету. - 2001. - Вип. 117/118 : Слов'янська філологія, повідомляємо що вісник є і Ви можете отримати його на опрацювання в межах нашої бібліотеки. Додаю інвентарні номери Б 480909 061 Ч-492, які маєте вказати у бланку заказу літ-ри.

 

01.10.2014
Доброго дня!

Цікавить така інформація: яким чином можна отримати доступ для читання магістерської роботи студента ЧНУ, якщо мешкаєш у іншому місті та не маєш змоги відвідати бібліотеку безпосередньо?

Христина

На жаль, відвідувач бібліотеки отримує доступ до магістерської роботи студента тільки в межах Наукової бібліотеки та після написання заяви на період 3-х днів.

 

01.11.2014
Доброго дня!!! Скажіть будь-ласка,чи є вас книга видавництва "Нова книга" ДІЛОВА АНГЛІЙСЬКА МОВА, автор Биконя О.П.?????????

Крістіна

Биконя, Оксана Павлівна. Ділова англійська мова [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Биконя Оксана Павлівна ; М-во освіти і науки України. - Вiнниця : Нова кн., 2010. - 310 с. - ISBN 978-966-382-279-2 Є у фондах нашої бібліотеки. ЇЇ можна отримати як у абонементах (№1, 2,3), так і переглянути в студенському читальному залі

 

13.11.2014
Доброго дня. Я б хотів дізнатися, чи є у Науковій бібліотеці ЧНУ ім. Федьковича література, яка стосується німецького окупаційного режиму на території Польщі в 1939-1944 рр. Буду дуже вдячний Вам за відповідь.

Віталій

 1. Зашкільняк, Леонід Опанасович.Історія Польщі: Від найдавніших часів до наших днів [Текст] / Л. О. Зашкільняк, М.Г. Крикун ; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. Ін-т іст. дослідж. Центр іст. полоністики. - Л. : [б. и.], 2002. - 752 с.
 2. Зуев, Федор Григорьевич.Польский народ в борьбе против фашизма [Текст] / Ф. Г. Зуев. - М. : Наука, 1967. - 136 с.
 3. История Польши [Текст] : В 3 т. Т. 3 / АН СССР, Ин-т славяноведения ; под ред.: Ф. Г. Зуева, А. Я. Манусевича, И. А. Хренова. - М. : Изд-во АН СССР, 1958. - 667 с. : ил., карты. - Библиогр.: с. 623-640
 4. Салюк, Данило.Ставлення німецької окупаційної влади до українців Холмщини і Підляшшя у 1939-1944 рр. [Текст] : научное издание / Д. Салюк // Наук. вісн. Чернів. ун-ту: Зб. наук. праць. - Чернівці : Рута, 2006. - Вип. 323-324: Історія. Політичні науки. Міжнародні відносини. - С. 124-129. - Бібілогр.: 12 назв.
 5. Назарчук Д. Так починався визвольний похід / Д. Назарчук // Голос України. - 2009. - 12 верес. - С. 12-13.Більш об'ємну інформацію знайдете у каталогах бібліотеки.

 

 

27.11.2014
Доброго дня. Чи можна дізнатися, чи наявна в науковій бібліотеці ЧНУ література, яка стосується історії Польщі в період Другої світової війни ? Буду вдячний Вам за відповідь.

Віталій

 1. Назаревич, Рышард. Варшавское восстание 1944 год: Политические аспекты / Р. Назаревич ; общ. ред. и послесл. И. Созина, [пер. с пол. М. Ф. Зубкова, ред. Э. В. Расшивалова]. - М. : Прогресс, 1989. - 231 с.
 2. Зуев, Федор Григорьевич. Польский народ в борьбе против фашизма / Ф. Г. Зуев. - М. : Наука, 1967. - 136 с.
 3. Буцко, Ольга Владимировна. Взаимоотношения советских воинов с населением Польши 1944 - 1945 / О. В. Буцко ; АН Укр. ССР, Ин-т истории Украины. - K. : Наук. думка, 1991. - 141 с.
 4. История Польши : В 3 т. Т. 3 / АН СССР, Ин-т славяноведения ; под ред.: Ф. Г. Зуева, А. Я. Манусевича, И. А. Хренова. - М. : Изд-во АН СССР, 1958. - 667 с.
 5. Назарчук Д. Так починався визвольний похід / Д. Назарчук // Голос України. – 2009. – 12 верес. – С. 12–13.
 6. Багреев А. Д. Освобождение советскими войсками Польщи в 1944-1945 годах / А. Д. Багреев // Вопросы истории. – 1955. – № 7. – С. 29-41.

-- Більш детальну інформацію можете знайти у каталогах та абонементах бібліотеки.

 

24.12.2014
Доброго дня, шановні працівники Наукової бібліотеки Чернівецького університету. До Вас звертається за допомогою випускник аспірантури Прикарпатського університету ім. Стефаника (м. івано-Франківськ). Хочу дізнатися, чи є у фондах Вашої бібліотеки книга М. Тиводара "Етнографія Закарпаття: історико-етнографічний нарис". Ця книга потрібна мені для дисертаційного дослідження на тему: "Осінньо-зимові календарні звичаї та обряди бойків". Буду дуже вдячний, якщо надасте потрібну інформацію.

З повагою, Коломийчук О.

Олександр

Такої книги в бібліотеці немає.

 

15.01.2015
Захист прав відповідача в цивільному судочинстві

Таня

З цієї теми в бібліотеці можна ознайомитись (кілька для прикладу) із такими джерелами:

 1. Цивільне судочинство в Україні: Законодавство та практика застосування [Текст] : навч. посіб. для юрид. закл. освіти / упоряд.: В. В. Сунцов, М. І. Тітов. - Х. : Консум, 2001. - 383 с. - (Реформа судів України).
 2. Адвокатура в Україні: Правові основи. Організаційні засади. Адвокат у судочинстві. Оплата праці. Оподаткування. Міжнародні засади [Текст] : законы и законодательные акты / Спілка адвокатів України, Ін-т адвокатури при Київ. ун-ті ім. Т.Шевченка ; Упоряд. С.В. Гончаренко, Ред. В.В. Медведчук. - К. : Юрінком Інтер, 2000. - 206 с. - (Бюлетень законодавства і юридичної практики України ; № 1'2000)
 3. Фурса, Світлана Ярославівна. Адвокат у цивільному процесі [Текст] : наук.-практ. посіб. / С. Я. Фурса, Є. І. Фурса ; Центр прав. дослідж. Фурси. - К. : Фурса С. Я. : КНТ, 2008. - 451 с. - (Серія "Процесуальні науки"). - Бібліогр. в підрядк. прим.
 4. Узагальнення судової практики ухвалення та перегляду судами м. Києва заочних рішень у цивільних справах за 2006 рік [Текст] // Адвокат. - 2007. - №5. - С. 60-63.
 5. Хруслова, Лариса. Щодо процесуальної рівності сторін, диспозитивності у кримінальному переслідуванні та порядку звільнення осіб від кримінальної відповідальності за проектом КПК України [Текст] / Л. Хруслова // Прокуратура. Людина. Держава. - 2005. - №4. - C. 30-33.

Завітайте до нас, пошукаєте більший обсяг інформації.

 

16.01.2015
Добрий день у вас книга Материалы по гидрографии СССР Серия "Реки" Том 2 Басейны черного и азовского морей (без Кавказа) і випуски 0-9 . чекаю, дякую за пошук

андрій

На жаль, такої книги в нашій бібліотеці немає.

 

18.02.2015
Я друкувалася у Вашому Науковому віснику Чернівецького університету випуск 715 Педагогіка та психологія. Нипишіть будь ласка код ISSN чи ISBN цього наукового збірника для внесення цих даних у мій репозиторій

Леся

Наукові вісники Чернівецького університету не містять номерів ISSN чи ISBN. Тому, вносьте без цих даних.

 

25.02.2015
Доброго дня!

Чи є в бібліотеці ЧНУ примірники журналу Неорганические материалы з 1973 до 1988 років?

Андрій Канак

В нашій бібліотеці примірники журналу "Неорганические материалы" є, але починаючи з 1991 року.

 

26.02.2015
Шановні колеги! У праці Д. Щербаківського “Українські дерев’яні церкви” є посилання: Церкви деревляні на Буковинській виставці // Мир. – 1886. Ми готуємо перевидання цієї праці, тому нам потрібно зробити повний бібліографічний опис цієї статті. Якщо припустити, що у Щербаківського згадується Чернівецька виставка 1886 р., то, може, у вас є матеріали, які допомогли б розшифрувати це посилання.

Будемо дуже вдячні за допомогу!

Головний бібліограф науков-бібліографічного відділу ЦНБ Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна

Юліана Полякова.

Юліана

На жаль, повідомляємо що у нас взагалі немає журналу "Мир" в бібліотеці.

 

04.04.2015
Добрий вечір.

Мене цікавить наявність у вашій бібліотеці статей (з 2011 по 2015 рр.) на тему: "Юридичні особи цивільного права в аспекті цивільного обігу". Якщо можна, то список джерел.

Дякую.

Natali

Добрий день! На Ваш запит можемо запропонувати слідуючі джерела:

 1. Кочергіна, Валентина. Статут юридичної особи як правовий акт і підстава виникнення цивільних прав: актуальні питання теорії і практики / В. Кочергіна // Юридична Україна. - 2012. - № 1. - С. 47-53. - Бібліогр. в примітках: с. 52-53. - Бібліогр. в примітках: с. 52-53
 2. Сліпченко С. Об'єкти особистих немайнових прав та цивільний оборот / С. Сліпченко // Юридичний вісник. - 2012. - № 2. - С. 55-59. - Бібліогр. в кінці ст. - Бібліогр. в кінці ст.
 3. Спасибо-Фатєєва І. Юридичні особи за Цивільним кодексом України / І. Спасибо-Фатєєва // Право України. - 2014. - № 2. - С. 70-79. - Бібліогр. в кінці ст. - Бібліогр. в кінці ст.

За більш детальною інформацією можете звернутись до бібліотеки.

 

08.04.2015
Доброго дня! Скажіть будь ласка, можу я ознайомитись з наступними працями в електронному вигляді:
061
Ч – 492
Дзісь, Руслана.

Проблема культури мовлення у працях Василя Сімовича (з історії українського лінгвопуризму) [] / Р. Дзісь // Наук. вісн. Чернів. ун-ту: Зб. наук. праць. - 2008. - Вип. 312-313.: Слов'янська філологія : Василь Сімович - особистість, науковець, громадянин. - С. 197-201. - Бібліогр.: с. 201.

УДК

061

4(с)укр

Р 649

Дзісь, Руслана.

Типологія пуристичних виявів у сучасній українській мові [Текст] / Руслана Дзісь // Розмаїття думки і слова. Актуальні проблеми розвитку та функціонування української мови : [зб. статей]. - Чернівці : ЧНУ, 2009. - С. 26-36. - Бібліогр. в кінці ст.

РУБ 4(с)укр

Дзісь, Руслана Петрівна.
Пуристичні тенденції в процесі унормування української літературної мови [Текст] : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Дзісь Руслана Петрівна ; наук. кер. М. С. Скаб ; Чернівец. нац. ун-т ім. Ю.Федьковича. - Чернівці, 2008. - 360 с.

Дякую за відповідь.

Інна

На жаль, ця література не є оцифрована. Книгу "Розмаїття думки і слова. Актуальні проблеми розвитку та функціонування української мови : [зб. статей]. - Чернівці : ЧНУ, 2009" маєте змогу передивитись в Наукові бібліотеці (інвентарні номери вище вказано).

 

15.04.2015
Доброго дня!Чи можете ви надати електронний список словників та довідників, що стосуються галузі дизайну та архітектури, які є наявні у вашій бібліотеці.

Марьяна

 1. Агостон, Жорж А. Теория цвета и её применение в искусстве и дизайне [Текст] / Ж. Агостон ; пер. с англ. И. В. Пеновой, 1982. - 181 с.
 2. Антонович, Євген Антонович. Російсько-український словник-довідник з інженерної графіки, дизайну та архітектури [Текст] / Є. А. Антонович, Я. В. Василишин, В. А. Шпільчак, 2001. - 239 с.
 3. Аронов, Владимир Рувимович. Дизайн и искусство (Актуальные проблемы технической эстетики) [Текст] / В. Р. Аронов, 1984. - 64 с.
 4. Київський літопис XXI століття [Текст] : Освіта, наука, архітектура: Присвяч. 70-річчю Нац. спілки архітекторів України / М-во освіти і науки України, НАН України, Нац. спілка архітекторів України, 2007. - 371 с.
 5. Основи дизайну [Текст] : навч.-метод. комплекс / М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, 2010. - 35 с.
 6. Памятники градостроительства и архитектуры Украинской ССР [Текст] : иллюстриров. справ.-каталог : В 4 т. Т. 4 / Гос. ком. УССР по делам строительства, Укр. спец. науч.-реставрац. проект. ин-т, НИИ теории, истории и перспектив. пробл. сов. архитектуры, 1986. - 375 с.

 

22.04.2015
Користування дипломною роботою
laws_2009_087 Кошман А.В.
Етатиська парадигма фінансового права.,для написання своєй курсової роботи
Гавюк Катерина

Доброго дня! Щоб отримати дипломну роботу, потрібно прийти в бібліотеку, написати заяву та оформити замовлення, яке буде виконано напротязі години.

 

06.05.2015
Будь ласка Списки джерел інформації до теми :"Біблійні мотиви та образи в прозі Романа Іваничука (на матеріалі літературознавчих праць останнього десятиліття)".

Вікторія

 1. В 71070 061 В 488 Яворська, Алла. Особливості реалізації концептуальної дихотомії "гріх - спокута" на тлі художньо-образної картини роману Р. Іваничука "Орда" / Алла Яворська // Наукові записки [Вінницького держ. пед. ун-ту ім. Михайла Коцюбинського]. Серія : Філологія. - Вінниця, 2008. - Вип. 10, Т. 2. - С. 167-171. - Бібліогр.: с. 170-171.
 2. Б 503800 801 П 352 Ємчук Т. Б. Рецепція християнських ідей у художніх творах Р. Іваничука та Г. Гріна // Питання літературознавства: наук. зб. - Чернівці: Рута, 2006. Вип. 72. - С. 140-149.
 3. Павличко, Ярослава. Покоління на відстані пера і серця, або Декілька нотаток із приводу романів "Мальви" та "Вода з каменю" [Текст] / Я. Павличко // Дзвін. - 2014. - № 7. - С. 147-148.
 4. Горболіс, Л. Пам'ятати про "тайники, де живе наша першообразна природна стихія" : На основі роману Р. Іваничука про руйнування українця за умов чужини "Мальви" [Текст] / Лариса Горболіс // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. - 2011. - № 10. - С. 76-83.

 

02.06.2015
Доброго дня!

Будьте ласкаві, дайте мені відповідь щодо наявності архіву Степана Смаль-Стоцького у Вашій бібліотеці. Якщо він присутній, то яким чином я б змогла ним користуватись, чи потрібно документи для дозволу використання архівних документів?

Дуже дякую.

Мар'яна

Добридень. Окремої колекції Смаль-Стоцького в нас не виділено. Його праці та дослідження про нього можна шукати в загальному порядку в Інформаційно-бібліографічному відділі та, за встановленим порядком, у Відділі рідкісних та цінних видань.

 

05.06.2015
Дайте, будь ласка, посилання на літературу, яка підтведжує або ж спростовує твердження, що для отримання червоного диплому магістра необхідна наявність червоного диплому бакалавра. Дякую

Катерина

Добрий день, щодо цієї інформацієї Вам краще звернутись до законодавчих документів, що стосуються вищої освіти.

 

10.06.2015
Доброго дня. Потрібна така інформація. У фонді бібліотеки є збірник тез доп. конференції "Людина і космос. Ракетно-космічна техніка" за 2007 р. Прошу вас перевірити і надати таку інформацію: чи є в цьому збірнику стаття автора Гирька Ю.В. з назвою Допустимые и предельные области аэродинамических характеристик летательного аппарата?на яких сторінках вона знаходиться і чи дійсно там один зазначений автор? Чекаю на відповідь. Дуже дякую за поміч.

Ксенія

У фонді бібліотеки є цей збірник, правда, назва даної статті звучить дещо по-іншому і написана вона у співавторстві: Гирька Ю. В. О допустимых и предельных областях коэффициентов аэродинамических моментов / Ю. В. Гирька, В. В. Чмовж // Людина і космос : зб. тез 9-тої Міжнар. молодіж. наук.-практ. конф. "Людина і Космос". 50-річчя космічної ери (18-20 квіт. 2007 р., Дніпропетровськ). - Дніпропетровськ, 2007. - С. 47.

 

12.06.2015
Доброго дня. Дуже дякую Вам за попередньо надану інформацію. Та знову звертаюсь до Вас за допомогою. Знадобилася також така інформація. У фонді бібліотеки є збірник тез доп. конференції "Людина і космос. Ракетно-космічна техніка" за 2009 рік. Прошу вас перевірити і надати таку інформацію: чи є в цьому збірнику стаття автора Крашаница Ю.А. з назвою "Метод триангуляции в решении граничных интегральных уравнений динамики жидкости"? та стаття автора Чмовж В.В. з назвою "Аеродинамічні властивості існуючих літаків"? на яких сторінках вони знаходиться, якою мовою написані і чи дійсно там один зазначений автор?

Чекаю на відповідь. Дуже дякую за поміч.

Ксенія

Знайдено тези російською мовою по 2 автори:

 1. Гирька Ю. В. Области изменения аэродинамических характеристик самолетов / Ю. В. Гирька, В. В. Чмовж // Людина і космос : тези доп. ХІ міжнар. наук.-практ. конф. 8-10 квіт. 2009р. - Дніпропетровськ, 2009. - С. 28.
 2. Туан Н. М. Метод триангуляции в решении граничніх интегральніх уравнений динамики жидкости / Н. М. Туан, Ю. А. Крашаница // Людина і космос : тези доп. ХІ міжнар. наук.-практ. конф. 8-10 квіт. 2009р. - Дніпропетровськ, 2009. - С. 32.

 

27.07.2015
Шановні працівники бібліотеки!

Прошу допомогти мені у вирішенні такого питання: у грудні 2012 року я подавала статтю у науковий збірник Вашого університету (Педагогіка і психологія), який мені не надіслали, хоча кошти були проплачені. Оскільки готую документи до захисту дисертації, хочу просити Вас подивитися в якому саме номері розміщена моя стаття і чи не могли б Ви підказати мені як я могла б отримати її копію (Назва статті:Готовність майбутніх менеджерів туризму до діалогової комунікації та її компоненти; автор: Савчак І. В). Щиро дякую за поміч.

Ірина Савчак

На жаль, науковий вісник ЧНУ. Педагогіка і Психологія. з Вашою статтею не надійшов в нашу бібліотеку.

 

15.09.2015
Я випускник ЧНУ, фіз-фак 2009.
Моє запитання в наступному. Чи зберігаються у вас наші дипломні проекти?. Мене цікавить можливість відсканувати лише першої сторінки, з підписами керівника і зав.кафедри.

Якщо це зберігається не у вас, куди мені звернутись?

Буду вдячний за відповідь.

Антон Тютюнник

Електронний варіант дипломних робіт зберігається в професорському відділі нашої бібліотеки. Сам титульний лист не зберігся. Рекомендуємо звернутися на кафедру.

 

07.10.2015
Шановні працівники бібліотеки,

мій запит стосується тез конференції, яка відбулась в Чернівецькому університеті в жовтні або листопаді 2003 р.(рубрика "Педагогіка. Психологія"). Автор - Мельник Світлана Г. "До проблеми творчих здібностей обдарованих дітей". Буду безмежно вдячна за бібліографічне посилання до цих тез (включно з номером випуску та сторінками вище наведених тез) та електроний варіант самого тексту (по можливості). З повагою і вдячністю, Світлана Кльотцл (Віденський Університет).

Kloetzl Svitlana

На жаль, не було знайдено тези конференції згідно Ваших даних на Мельник Світлану Г.
Були працьовані Наукові вісники Чернівелького ун-ту з рубрикою "Педагогіка. Психологія" з 2003 року: вип. 175-179, 181-186, 190; з 2004 року: 202, 208-211, 221, 222, 224.
Дивилися науковий вісник близький до Ваших даних: Науковий вісник Чернівецького університету. Вип.176: Педагогіка та психологія: Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. "Розвиток змісту освіти як історико-педагогічна проблема" (Чернівці, 30-31 жовтня 2003 р.) / Чернівец. ун-т ; Ред. кол.: Г. Г. Філіпчук (наук. ред.) та ін. - Чернівці : Рута, 2003. - 207с. Проте, в ньому не було тез згідно Ваших даних.

 

 

 

13.10.2015
Шановні колеги. Я докторантка Тернопільського національого педагогічного університету. У 2004 році я друкувалася у вашому збірнику. На жаль, двох статей ні в електронному, ні паперовому вигляді я не маю. На захист докторської я маю представити ці статті. Допоможіть, будь ласка.

Сорока О. В. Проблема подолання страхів у дітей старшого дошкільного та молодшого шкільного віку / Сорока О. В. // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Вип. 184. Педагогіка та психологія. – Чернівці: Рута, 2003. – С. 121-128.

Сорока О. В. Педагогічні можливості використання арт-терапії на уроках образотворчого мистецтва / Сорока О. В. // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Вип. 202. Педагогіка та психологія. – Чернівці: Рута, 2004. – С. 144-150.

Дякую.

Ольга

У виконанні.

 

 

15.10.2015
Шановні
співробітники Інформаційного Відділу Наукової бібліотеки, Чи не могли б ви, будь ласка, надати зміст (автори, назви праць та сторінки) "Наукового вісника Чернівецького університету: зб. наук. пр. Вип. 211. Педагогіка та психологія / [редкол.: Г.Г. Філіпчук, І.С. Руснак, Т.К. Завгородня та ін.]. - Чернівці : Рута, 2004. - 205 с. - ISBN 966-568-5589".
З повагою та вдячністю, Світлана Кльотцл (Віденський Університет)

Світлана Кльотцл

Відсилаємо Вам в додатку до цього листа список з бібліографічними описами статей Вип. 211.

 

24.10.2015
Доброго дня!

Допоможіть мені будь ласка підібрати літературу для написання курсової роботи на тему:

«Використання інноваційних технологій у викладанні англійською мовою».
Дуже дякую Вам за допомогу!

Студент

Доброго дня, можете переглянути наступні статті:

 1. Береза З. О. To use, or not to use? Чи ще раз про використання ІКТ / З. О. Береза // Англійська мова та література. - 2014. - Жовт. (№ 30). - С. 2-4. - Бібліогр. в кінці ст. - Бібліогр. в кінці ст.
 2. Бутковська Н. О. Організація навчальної і методичної роботи за допомогою мультимедійних засобів / Н. О. Бутковська // Англійська мова та література. - 2015. - № 4/5. - С. 15-19. - Бібліогр. в кінці ст. - Бібліогр. в кінці ст.
 3. Вочканова Т. В. Англійська у світі інформаційних технологій : Програма спецкурсу / Т. В. Вочканова // Іноземні мови в навчальних закладах. - 2010. - № 5. - С. 11-19
 4. Карачун Л. Technology of Internet projects as a method of communicative competence / Л. Карачун // Англійська мова та література. - 2014. - Листоп. (№ 31/32). - С. 2-6. - англ. - англ.
 5. Маркова Л. О. "Вебквест" як одна з форм проектної діяльності / Л. О. Маркова // Англійська мова та література. - 2014. - Листоп. (№ 31/32). - С. 7-23
 6. Перегінчук Н. Д. Особливості використання комп'ютерних технологій для навчання учнів іншомовного читання / Н. Д. Перегінчук // Англійська мова та література. - 2014. - Жовт. (№ 30). - С. 8-9. - Бібліогр. в кінці ст. - Бібліогр. в кінці ст.

За більш детальною інформацією звертайтесь до фондів та картотек бібліотеки.

Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmaster@chnu.edu.ua
 © 1999-2020 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.