home ua de
Інформація для першокурсника
Академічна доброчесність
Unplag


Енциклопедія Сучасної України
58002, Україна,
м. Чернівці,
вул. Лесі Українки, 23,
тел. +38-0372-584760,
library@chnu.edu.ua

Оновлено
2023-05-18
21:18:08

Що таке плагіат?

plagiarism

Плагіат — привласнення авторства на чужий твір науки, літератури, мистецтва або на чуже відкриття, винахід чи раціоналізаторську пропозицію, а також використання у своїх працях чужого твору без посилання на автора (Великий тлумачний словник сучасної української мови. — К.; Ірпінь; ВТФ "Перун", 2005. с. 977). У науковій галузі під плагіатом розуміють публікацію чужого тексту під власним іменем або запозичення уривків чужого тексту без зазначення джерела.

Відповідно до онлайнового словника Merriam-Webster, "займатися плагіатом" означає:

 • красти або видавати (ідеї або слова іншого) за свої власні;
 • використовувати (чиюсь продукцію) без зазначення джерела;
 • здійснювати літературне злодійство;
 • представляти як нову та оригінальну ідею або продукт, отримані з існуючого джерела.

Отже, плагіат – це різновид шахрайства, що включає в себе крадіжку в когось іншого й неправду про неї, висловлену пізніше.

Плагіатом вважаються випадки, коли автор:

 • звертається до чиєїсь роботи як до своєї власної;
 • копіює чужі слова чи ідеї, не згадуючи про це;
 • не ставить цитату в лапки;
 • дає невірну інформацію про джерело цитування;
 • змінює окремі слова, водночас копіюючи саму структуру пропозиції, представлену в джерелі, не згадуючи про це;
 • запозичує так багато слів або ідей з джерела, що становить більшу частину вашої роботи, – у цьому випадку не має значення, відзначається це, чи ні (див. наш розділ про "сумлінне використання" правил).

Дотримання академічної доброчесності – це:

 • посилання на джерела інформації у разі використання ідей, тверджень, відомостей;
 • надання достовірної інформації про результати досліджень та власну науково-педагогічну діяльність;
 • дотримання норм законодавства про авторське право;
 • контроль за дотриманням академічної доброчесності здобувачами освіти.

Дотримання академічної доброчесності здобувачами освіти передбачає:

 • самостійне виконання навчальних завдань;
 • посилання на джерела інформації у разі використання ідей, тверджень, відомостей;
 • дотримання норм законодавства про авторське право;
 • надання достовірної інформації про результати власної науково-педагогічної діяльності.

Види порушень академічної доброчесності:

 • плагіат – оприлюднення (частково або повністю) наукових результатів, отриманих іншими способами, як результатів власного дослідження та/або відтворення опублікованих текстів інших авторів без зазначення авторства; формою академічного плагіату є само плагіат, що полягає у відтворенні без посилання на джерело інформації власних раніше опублікованих текстів;
 • фабрикація – фальсифікація результатів досліджень, посилань;
 • обман – надання завідомо неправдивої інформації стосовно власної освітньої діяльності чи організації освітнього процесу;
 • списування – використання без відповідного дозволу зовнішніх джерел інформації під час оцінювання результатів навчання;
 • хабарництво – надання(отримання) учасниками освітнього процесу коштів, майна чи послуг матеріального або нематеріального характеру з метою отримання неправомірної вигоди в освітньому процесі.

Види покарань за порушення академічної доброчесності:

 • відмова у присудженні наукового ступеня чи присвоєнні вченого звання;
 • позбавлення присудженого наукового ступеня чи присвоєного вченого звання;
 • позбавлення права брати участь у роботі визначених законом органів чи займати визначені законом посади.
Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmaster@chnu.edu.ua
 © 1999-2020 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.